‘Steeds vaker valt cruciale infrastructuur uit’, schrijft het Bouwberaad in de position paper. ‘Naast het feit dat dit direct grote gevolgen heeft voor de burgers en ondernemers die dagelijks afhankelijk zijn van de betreffende brug, het spoor of de kade heeft het ook gevolgen voor de andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en de woonopgave.’ 

Het nieuwe kabinet moet structureel meer middelen voor instandhouding en renovatie van infrastructuur beschikbaar stellen op Rijks-, provinciaal- en gemeentelijk niveau, stelt het Bouwberaad.  

Dat is nodig omdat gemeenten een groot deel van de civiele constructies beheren. Echter veel gemeenten zijn steeds minder in staat deze verantwoordelijkheid goed in te vullen.  

‘Dat komt doordat ze tegen ambtelijke capaciteitsproblemen aanlopen. En daarnaast zijn de infrabudgetten, ondanks een groei in aantal en complexiteit van de opgaven, lager dan tien jaar geleden.’ In de brief wijst het Bouwberaad erop dat TNO becijferde dat budgetten minimaal moeten verdubbelen. 

Basiskwaliteitsniveau infra-objecten 

Een belangrijke pijler onder de vernieuwing is volgens het bouwberaad een basiskwaliteitsniveau voor infra-objecten. Het Rijk zou de regie moeten nemen bij het opzetten van een langjarig programma voor uitvoering van deze opgave. 

‘Het verstrekken van subsidies, faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, het toepassen van digitale technologie in werkprocessen en het opleggen van strikte deadlines kunnen effectieve manieren zijn om de uitvoering te versnellen.’ 

Het kabinet moet accepteren dat herstel van de infrastructuur voor hinder en overlast zal zorgen. Daarvoor is maatschappelijk draagvlak nodig en dat zal moeten worden georganiseerd vanuit de landelijke overheid, aldus het Bouwberaad. 

Gezamenlijk platform 

De deelnemers aan het Bouwberaad willen ook de hand in eigen boezem steken. Zo willen ze een planmatig gebiedsgericht meerjarig uitvoeringsprogramma onder regie van het Rijk uitvoeren.  

Ook denken de deelnemers aan een gezamenlijk platform van opdrachtgevers en opdrachtnemers van waaruit uitvoering van de vernieuwingsopgave zowel georganiseerd als geleerd kan worden.  

Het platform zou ook kunnen helpen om kennis, mensen en materialen duurzaam in te zetten kunnen worden, stelt het Bouwberaad. 

Ten slotte willen de deelnemers een gezamenlijk onderzoeksprogramma starten, waarin met de markt, kennisinstellingen en overheden de werkelijke functionele en technische levensduur van objecten worden onderzocht. 

Aanleiding voor de position paper is het TNO rapport ‘Vernieuwingsopgave infrastructuur(pdf) van oktober 2023. 

Het Bouwberaad is een platform voor overheid en partijen in de sectoren ontwerp, bouw en techniek. Deelnemers zijn onder meer Aedes, Neprom, TNO, VNG en WoningBouwersNL. Zij spannen zich samen in voor een voortvarende aanpak van thema’s in de gebouwde omgeving.