Niet alleen de aardbevingen in Groningen en de voortdurende discussies over schaliegas en CO2-opslag; ook opgaven als warmte-koudeopslag, geothermie, gebiedsgericht grondwaterbeheer, ondergronds bouwen en de aanleg van nieuwe kabels en leidingen vragen om een samenhangend beleid voor de boven- én ondergrond. De Omgevingswet, aanpassingen in de Mijnbouwwet, de Nationale Omgevingsvisie en het opstellen van provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies vormen daarbij het kader om er nu écht werk van te maken. Ten slotte komt de Rijksstructuurvisie Ondergrond (STRONG) eraan, het beleidsdocument waarin het Rijk stuurt op strategische vraagstukken inzake de ondergrond met een nationaal belang.

Anticiperen

Provincies en gemeenten moeten aan de slag om te anticiperen op hun rol inzake omgevingsbeleid en wetgeving. Ze moeten de ondergrond daarmee een adequate en duurzame positie geven. Alleen zo kunnen we de potentie van de ondergrond duurzaam benutten, problemen en politieke spanningen voorkomen. Toch is dit niet eenvoudig; er is een aantal belangrijke uitdagingen om deze rol goed in te vullen. Dr. ir. Geert Roovers, Lector Bodem en Ondergrond aan de Saxion hogeschool en senior-adviseur Ruimtelijk Management bij Antea Group, loopt in de nieuwste editie van ROmagazine (#06) de uitdaging na en doet suggesties voor de wijze waarop we hiermee moeten omgaan.