De gemeente Leiden heeft het afgelopen jaar samen met ondernemers, beleggers en ontwikkelaars uit de stad de recent gepresenteerde Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk opgesteld.  

De agenda bestaat uit drie thema’s, namelijk mengen en verdichten, spreiden en schuiven en betaalbaarheid.  

Bij het eerste thema, het verdichten van de stad, wordt ingezet op slimme functiemenging in woonwijken en werklocaties. Deze aanpak moet volgens de gemeente Leiden uiteindelijk zorgen voor meer ruimte voor werk. 

Twee concrete acties voor dit thema zijn het ontwikkelen van een zogenaamd Leids Instrumentarium. Hierin staan spelregels en kaders voor ontwikkelaars, beleggers en andere betrokkenen die betrokken zijn aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad Leiden. 

Oprichting herontwikkelingsmaatschappij

Naast regels en afspraken met beleggers en ontwikkelaars valt hier ook de opzet onder van een regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM).  

De RHOM moet een manier vinden om verouderde of leegstaande bedrijfskavels in de regio Leiden te herontwikkelen met het oog op verdichten en verduurzamen. 

Een actie bij het thema verdichten is het opstellen van profielen voor de leefmilieus op wijkniveau in Leiden. 

‘We onderzoeken zo de werk-woonverdeling in wijken van Leiden en bekijken hoe we slimmer en beter werken kunnen toevoegen aan de woongebieden’, stelt de gemeente in de ontwikkelagenda. 

Bij het thema spreiden en schuiven staat in de ontwikkelagenda de juiste bedrijvigheid op de juiste plek centraal. Zo moet de beschikbare ruimte voor werklocaties in de stad Leiden, maar ook in de regio, beter en efficiënter worden benut. 

Leiden wil daarvoor de regionale samenwerking op ruimte voor werk wil versterken. Ook moet de slagkracht van de regio op de bedrijventerreinen worden vergroot, onder meer door te zorgen voor een beter balans in vraag en aanbod.  

Onderzocht wordt verder op welke locaties in Leiden bedrijvigheid toegevoegd kan worden. 

Fonds betaalbare werkruimte

Betaalbaarheid van werkruimte vormt volgens de gemeente een component om ondernemerschap in Leiden te behouden en te stimuleren. Daarvoor wil de gemeente met drie andere partijen een fonds oprichten voor het realiseren van betaalbare werkruimte. Met het geld uit dit fonds kunnen panden worden aangekocht door de gemeente. 

Dit fonds kan ingezet worden om onrendabele toppen te dekken. Ook kan het geld gebruikt worden bij het herinrichten van panden voor makersplaatsen en startups. Stichtingen die voor betaalbare werkruimte zorgen, kunnen een eenmalige publieke investering ontvangen uit het fonds om de exploitatie sluitend te maken.

‘Werken is belangrijk, voor de economie van de stad en onze inwoners: ‘ruimte voor werk heeft prioriteit’, zegt de Leidse wethouder Fleur Spijker van economie in haar toelichting op de agenda. 

‘Leiden is dichtbebouwd, ruimte is schaars en woningen, voorzieningen, groen en sportfaciliteiten eisen op het hardst hun plek op. De investeringszekerheid voor ondernemers moet we niet vergeten’, aldus de wethouder.  

Om de regiefunctie voor ruimte voor werk te versterken heeft de gemeente Leiden voor de periode 2023 tot en met 2026 een budget gereserveerd van 150.000 euro per jaar.