Het Stadshart is al jaren een aandachtsgebied van de gemeente Lelystad. Er is veel leegstand en overlast. Het stadscentrum is nog niet het beoogde ‘kloppend hart’ van de stad. Zowel in 2016 als in 2022 was het Stadshart een onderwerp tijdens gemeenteraadsverkiezingen.

De Rekenkamer Lelystad onderzocht hoe het Stadshart zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, welke beleidsinterventies de gemeente heeft gedaan en hoe het stadsbestuur de gemeenteraad hierbij heeft betrokken.

‘Hoewel de raad betrokken is, lijkt zijn rol meer gericht te zijn op het plannen en maken van regels, dan op daadwerkelijk sturen en controleren’, schrijft de Rekenkamer Lelystad.  

De focus van het Stadshart lijkt daarmee op papier wellicht helder, maar in de praktijk is onduidelijk welke doelgroepen het Stadshart bedient. Het Stadshart zou zich ‘opnieuw moeten uitvinden’, aldus de rekenkamer.

Doelgroep bepalen en beter plan

De rekenkamer Lelystad geeft het gemeentebestuur negen adviezen mee:

  1. Leg met private partners de doelgroepen vast en definieer redenen voor bezoek aan het Stadshart;
  2. Maak een concreet plan voor gebieden met een onzekere toekomst, zoals het Stadhuisplein en de oostzijde van het Stadshart;
  3. Definieer concrete doelen voor het vergroenen van het Stadshart en de beleving van bezoekers daarvan. Benoem daarbij de mogelijke verplaatsing van horeca en het elders huisvesten van poppodium Corneel;
  4. Blijf inzetten op een betere onderlinge samenwerking van ondernemers en ook vastgoedeigenaren en van gemeente met de private sector in en om het Stadshart;
  5. Zorg dat ambities voor het Stadshart concreet worden en voorzien van duidelijke sturings- en monitoringsindicatoren;
  6. Verantwoord je periodiek naar de gemeenteraad over de ontwikkeling van het Stadshart als geheel en relevante thematische invalshoeken en deelgebieden;
  7. Overweeg een doelenboom in te zetten om de integraliteit van (de aansturing van) de doorontwikkeling van het Stadshart te waarborgen door langs enkele lijnen te komen tot steeds concretere doelen en indicatoren;
  8. Verbindt als raad het kaderstellen beter met de controlerende taak en vice versa;
  9. Leg bij belangrijke keuzes op zijn minst twee alternatieven voor aan de gemeenteraad.

Het rapport ‘Stadshart Lelystad: Ontwikkeling, beleidsinterventies en rol van de raad’ is op 20 februari 2024 aangeboden aan de raad, het college van B en W en de directie van de gemeente Lelystad.

De rekenkamer wilde met het onderzoek inzicht geven in hoe de gemeenteraad effectief invloed kan hebben op het Stadshart en welke concrete stappen de raad kan zetten voor de komende tijd.