Vorige week bracht de minister de Tweede Kamer op de hoogte van deze verschuiving. Aanvankelijk stond de inwerkingtreding van de Omgevingswet op de agenda voor 2018. Dat moment is nu bijgesteld naar voorjaar 2019.

De minister geeft in haar Kamerbrief aan: ‘Vanuit een zorgvuldig proces, waarbij voldoende tijd wordt genomen voor de parlementaire behandeling en de implementatie, is het niet langer mogelijk om eind 2018 te starten met het nieuwe stelsel. Het eerst mogelijke moment van inwerkingtreding van de stelselherziening wordt voorjaar 2019. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de uitkomsten van de parlementaire behandeling van de verschillende onderdelen van de stelselherziening en de politieke constellatie na de landelijke verkiezingen van maart 2017.’

Oorzaak voor het uitstel is de ruime tijd die in beslag werd genomen voor de preconsultatie van de ontwerp-AMvB’s. Na verwerking van de vele reacties gaan de AMvB’s op 1 juli de consultatiefase in en worden zij tegelijkertijd aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Dit stond aanvankelijk gepland voor 1 april. Om gemeenten en andere partijen in de gelegenheid te stellen hun reactie te geven op de inhoud van de vier ontwerp-AMvB’s heeft de minister de deadline voor het indienen hiervan eveneens opgerekt, naar 16 september.

Volgens een woordvoerder van het ministerie is deze verschuiving geenszins reden voor gemeenten om de voorbereiding op de in grote meerderheid door het parlement aangenomen wet minder serieus te nemen. ‘Ofschoon er nooit met zekerheid is te zeggen wanneer een wet definitief in werking treedt, kunnen gemeenten al aan de slag met de uitvoering van bepaalde onderdelen van de Omgevingswet die nu al onderdeel uitmaken van de Crisis- en herstelwet, zoals een bestemmingsplan met een brede reikwijdte of het omgevingsplan.’

Om gemeenten zo goed mogelijk te informeren over de inhoud van de ontwerp-AMvB’s belegt het ministerie van IenM met ingang van de eerste week van juli en de laatste week van augustus regiobijeenkomsten.