Kronenburg ligt binnen het beperkingengebied onder het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). In gebieden binnen deze contour mogen niet zomaar nieuwe woningen worden toegevoegd. Dat heeft te maken met geluidshinder die effect kan hebben op de gezondheid en risico op een vliegtuigongeval. 

Woonminister De Jonge schrijft aan de Tweede Kamer dat hij plannen voor de ontwikkeling van 438 woningen met de gemeente heeft besproken. Het kan volgens hem de eerste fase van verdere ontwikkeling van Uilenstede en Kronenburg zijn. 

Voor het mogelijk maken van die 438 woningen is het wijzigen van het LIB vereist, omdat als hoofdregel in dat type-gebied geldt dat 25 woningen per bouwplan in bestaand stedelijk gebied mogen worden gebouwd. En Amstelveen wil er dus veel meer. 

Wijzigingsprocedure LIB 

‘Het Rijk is bereid om voor deze specifieke ontwikkeling een wijzigingsprocedure voor het LIB op te starten om het clusteren van meer dan 25 wooneenheden voor een bouwplan mogelijk te maken’, aldus De Jonge, die ook schrijft namens minister Harbers van I en W. 

Harbers start de procedure op, zodra er een nieuw plan ligt van gemeente Amsteveen en gebiedsontwikkelaars. Voorwaarde is onder meer dat de 438 woningen economisch haalbaar zijn en maximaal voor 438 bewoners zijn. 

Dit aantal staat overigens los van het aantal toe te voegen short-stay woningen, maximaal zes maanden huur, waarvoor binnen het LIB nu al mogelijkheden zijn. De universiteiten in Amsterdam willen daar buitenlandse docenten en onderzoekers tijdelijk huisvesten. 

Voor Amstelveen maakt met het Rijk afspraken om de geluidbelasting op de gezondheid van de potentiële nieuwe bewoners te evalueren. Als die positief uitpakken, is dus verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk.  

'We zijn het erover eens dat het bouwen van studentenwoningen de leefomgeving in Kronenburg kan verbeteren’, reageerde wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke ordening) op de brief van De Jonge. ‘Dat is ontzettend belangrijk gezien het grote tekort aan studentenhuisvesting’.  

Gordon kijkt nu met de eigenaren van de grond wat mogelijk en haalbaar is. 'Het is een uitdaging om een bouwplan te maken dat ruimtelijk goed past, haalbaar is en ook perspectief biedt voor verdere herontwikkeling van het gebied van 25 hectare.’ 

Uitspraak Raad van State 

Daarmee komt De Jonge de gemeente tegemoet. Amstelveen kreeg een bittere pil te slikken door de uitspraak van de Raad van State over de zaak die was aangespannen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

ILT vond de locatie veel te gehorig. Geen probleem, zegt Amstelveen. De nieuwe buurt sluit aan bij een bestaande wijk waar al 3500 mensen wonen, de nieuwe woningen worden goed geïsoleerd en het gaat vaak om jonge mensen die er tijdelijk wonen. 

Toch mag het niet, oordeelde de Raad van State begin 2022, en vernietigde het bestemmingsplan, dat was vastgesteld zonder dat de minister een verklaring had verleend. 

Voor wethouder Floor Gordon (D66) was die uitspraak een flinke tegenvaller. Niet alleen is Kronenburg vervallen, potentiële andere bouwlocaties in Amstelveen zijn schaars, onder meer omdat de gemeente veel beschermde polders binnen de grenzen heeft.  

‘Binnenstedelijk bouwen blijft dan over, maar ook dat brengt een hoop uitdagingen met zich mee’, zei Gordon destijds. 

Zij riep daarom op Stadszaken op om de positie van Schiphol te heroverwegen. ‘Dat vraagt denk ik ook om een herbezinning hoe we moeten omgaan met wonen en vliegen.’