De totale verwachte toename van 916.000 huishoudens in 2037 ten opzichte van 2023 bestaat uit 601.000 eenpersoonshuishoudens, 149.000 paren zonder kinderen, 89.000 gezinshuishoudens en 76.000 eenoudergezinnen.

‘Ter illustratie: de afgelopen 15 jaar is het aantal huishoudens met 14,5 procent gegroeid, terwijl het aantal inwoners met 8,6 procent is toegenomen’, aldus de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 in haar rapport ‘Gematigde Groei’. 

Niet alleen de omvang van de bevolking verandert in de komende periode, ook de samenstelling. De culturele diversiteit neemt toe en de vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en zorgt voor een blijvend ‘oudere’ samenleving in 2050.  

‘Wel is belangrijk te beseffen dat voor de woningbouwagenda beleidsmatig nu tot ongeveer 2035 wordt gekeken, terwijl de verwachting is dat er zich juist daarna grote demografische verschuivingen gaan voordoen.’ 

Huisvesting migranten 

De grootste opgave die in de afgelopen jaren al speelde en die naar de toekomst toe nog belangrijker zal worden, betreft volgens de commissie de huisvesting van migranten. Het gaat dan zowel om de grote steden (studenten, arbeidsmigranten) en om de meer rurale gebieden (voornamelijk arbeidsmigranten).  

Over het algemeen huren migranten vaker een woning dan dat zij een huis bezitten, ook omdat een groot deel slechts tijdelijk in Nederland is. ‘De opgave zal dus vooral ook zitten in het voorzien in voldoende passende huurwoningen.’ 

Gematigde groei 

De staatscommissie bepleit daarom het vormgeven van een gematigde groei van de bevolking naar 19 à 20 miljoen mensen in 2050 om de druk op de onder meer de woningmarkt te ondersteunen.  

Hiervoor is een consistente langetermijnvisie en aanpak over meerdere kabinetsperioden heen nodig, aldus de commissie, waarbij de inzet op een kwalitatief hoogproductieve economie en brede welvaart centraal.  

‘Daarbij horen nationale en internationale politieke keuzes over gewenste, langjarige bandbreedtes voor arbeids-, gezins-, asiel- en studiemigratie.’ 

Commissie op verzoek Tweede Kamer 

De Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 is op verzoek van de Tweede Kamer door het (nu demissionaire) kabinet ruim een jaar geleden ingesteld.  

Het rapport van de commissie behandelt demografische scenario’s richting 2050 (deel I), de gevolgen daarvan voor ruimte, voor economie en voor publieke voorzieningen (deel II), en biedt de politiek handelingsmogelijkheden vanuit het perspectief van brede welvaart en sociale cohesie (deel III).  

De staatscommissie wordt voorgezeten door oud-secretaris-generaal Richard van Zwol en lid van de Staatsraad bij de Afdeling Advisering van de Raad van State. 

Leden zijn onder meer Floris Alkemade, architect en voormalig Rijksbouwmeester en oud-minister Tineke Huizinga Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.