De beslissing van demissionair woonminister De Jonge betekent dat gemeenten geen hogere eisen aan energie- en milieuprestaties mogen stellen dan het Besluit bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voorschrijft. 

Feitelijk beslist de minister om de eerder met het Bbl voorgenomen introductie van de mogelijkheid tot gemeentelijke maatwerkregels bij nieuwbouw voor de energieprestatie en de milieuprestatie niet in werking te laten treden. Per 1 januari 2024 zullen daarmee landelijk uniforme bouwvoorschriften gelden.

Meer snelheid met standaardisatie

'Wanneer gemeenten uiteenlopende eisen stellen bij bouwprojecten komen industrialisatie en betaalbaarheid van de woningbouw in de knel. Dit is één van de twee maatregelen om dit tegen te gaan, schrijft de Rijksoverheid  op haar website.

Met opdrachtgevers die lokaal verder willen gaan dan de minimumeisen in het Bbl, waaronder gemeenten en diverse bouwende en ontwikkelende partijen, wordt gewerkt aan een eenduidige en gestandaardiseerde manier van uitvragen gericht op verduurzaming van de woningbouw. Tegelijkertijd wordt daarmee kennis en ervaring opgedaan over welke toekomstige aanscherpingen in de regelgeving reëel zijn, aldus de Rijksoverheid.

‘Onze woningen moeten zo duurzaam mogelijk, zo snel mogelijk, zo betaalbaar mogelijk worden gebouwd. Dat doen we door de lat hoger te leggen - de wettelijke eisen gaan omhoog - en door de uitvraag te standaardiseren: geen duizend-bloemen-bloeien meer maar eenduidigheid’, zegt minister De Jonge in een reactie op de site van de Rijksoverheid.

Overige aanscherpingen

Daarnaast gelden vanaf 1 juli nieuwe eisen voor doorvalbeveiliging, wijzigen eisen aan ventilatie voor horeca en worden gebruikseisen van vluchtroutes in woongebouwen verduidelijkt. 

Voor het verbod op loden leidingen in bestaande huurwoningen en kindlocaties, maar ook de aanscherping van brandveiligheidseisen voor gevels van nieuwe hoge gebouwen, moeten nog bepalingsmethoden worden opgesteld en opgenomen in de Omgevingsregeling. Deze eisen zullen daardoor naar verwachting op 1 januari 2026 in werking treden.