Dit blijkt uit de Prognose Werklocaties van de provincie Gelderland. Het regionale en lokale heeft volgens de raming, die Stec Groep uitvoerde, vooral behoefte aan kavels tot drie hectare groot met een hogere milieucategorie. Ook is er veel vraag naar watergebonden kavels.  

De groei heeft volgens de provincie Gelderland vooral te maken met de groeiende behoefte aan verwerkings- en opslagruimte voor circulaire toepassingen, zoals afvalstoffen. Bij voorkeur wordt deze stroom via watergronden, kavels aan- en afgevoerd.  

Een hogere milieucategorie kavel vraagt een grotere afstand tot een milieugevoelige bestemming, zoals een woongebied. Uit de prognose komt ook naar voren dat de behoefte aan kantoren in de provincie afneemt met 46.000 vierkante meter.  

Op dit moment is voor 445 hectare aan bedrijfskavels beschikbaar op nieuwe bedrijventerreinen verspreid over heel Gelderland. De totale vraag naar bedrijfskavels tot 2030 is groter. 

Grootste vraag in Groene Metropoolregio 

De grootste vraag naar werklocaties komt van het mkb in Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. In de meeste regio’s zijn volgens de provincie al afspraken gemaakt om dit verschil in te vullen met plannen voor nieuwe bedrijfskavels.  

In de Groene Metropoolregio heeft dit nog onvoldoende plaatsgevonden, verklaart de provincie. ‘We zijn met regio’s en gemeenten aan de slag om aanvullende ruimte te creëren.’ Op dit moment worden Regionale Programma’s Werklocaties (RPW’s) voor de regio Achterhoek afgerond.  

Bij het opstellen van de programma’s is de Prognose Werklocaties als basis gebruikt om de vraag naar nieuwe bedrijfskavels in te schatten. 

Gelders gedeputeerde Helga Witjes zegt dat de ruimte in de provincie onder druk staat en dat de transitie naar de circulaire economie daar nog een extra schep bovenop doet.  

‘Daarom komt er steeds meer aandacht voor het opknappen en beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Zo blijven ze aantrekkelijk voor huidige en toekomstige werkgevers en werknemers en hoeven we niet onnodig nieuwe terreinen aan te leggen.’ 

Bindende afspraken werklocaties

Bij de totstandkoming van de werklocatie-prognose heeft de provincie Gelderland gebruik gemaakt van de werkgelegenheidsraming van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De opdracht hiervoor kwam van het ministerie van Economische Zaken (EZK) in 2022.  

In deze raming zijn onder andere de regionale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gebruikt. 

De prognose is een van de bouwstenen voor het nieuwe regionale programma’s werklocaties. Hierin maakt de provincie Gelderland samen met de regio’s en gemeenten bindende afspraken over bedrijventerreinen en andere vormen van werklocaties, zoals kantoren.