Onder de Wbmpg kunnen gemeenten bepaalde voorwaarden woningen selectief toewijzen aan huurders als de bestaanszekerheid, de leefbaarheid of de veiligheid onder druk staan. Woningzoekenden kunnen geweigerd worden op basis van hun inkomen, crimineel verleden of overlast gevend gedrag. 

Gemeenten zien de wet als een nuttige aanvulling op eigen lokale regelgeving, maar liepen tijdens de evaluatie tegen knelpunten op. 

 Op basis van de aanbevelingen van de gemeenten op de wet, bedoeld om de veiligheid van buurten en wijken te waarborgen, stelt de minister aan de Kamer onder andere voor gemeenten in staat te stellen om woningzoekenden te weren die in het verleden hulpverleners ‘en andere professionals’ hebben bedreigd en geïntimideerd in een aangewezen buurt.  

Gemeenten willen daarnaast dat de Wbmpg straks de mogelijkheid biedt om, naast politiegegevens, ook andere bronnen te raadplegen in de screening van woningzoekenden. Met andere bronnen doelen zij bijvoorbeeld op bestuursrechtelijke sancties voor bijvoorbeeld woonoverlast, illegale verhuur en woningonttrekking door prostitutie of hennepteelt. 

Gemeenten kunnen bepaalde groepen en cruciale beroepen, zoals leraren en zorgprofessionals, juist voorrang geven.  

Voor nieuwkomers en woningzoekenden die al in de regio wonen gaan juist gelijke toegangscriteria gelden. De Wbmgp moet er straks ook voor zorgen dat verhuizingen van bewoners zonder een eigen inkomen, binnen hun eigen buurt, niet meer gehinderd kunnen worden. Zo moet de binding met de buurt behouden blijven. 

Grensregio's kwetsbaar 

‘Niet alleen in kwetsbare stedelijke gebieden, maar ook in andere delen van het land staat de leefbaarheid onder druk en ervaren bewoners een stapeling van problemen’, zegt De Jonge in een beleidsreactie op de evaluatie.  

‘We moeten voorkomen dat die gebieden op nog meer op achterstand komen te staan. Daarom willen we gemeenten meer mogelijkheden geven om in te kunnen grijpen als dat nodig is.’ 

Vooral in grensregio’s, specifiek aan de rand van het land, staat de kwaliteit van wonen, werken en leven onder druk. Dit is vaak een opstapeling van problematiek. Naast het verkennen van een inhoudelijke verbreding, wil De Jonge laten onderzoeken of een geografische verbreding van de Wbmgp mogelijk is. Die richt zich momenteel vooral op grootstedelijke problematiek. 

Hierover worden de komende tijd gesprekken gevoerd met de betrokken partijen in de stedelijke gebieden en in de regio’s, mede in het kader van het vervolg op het adviesrapport ‘Elke regio telt!’. Begin volgend jaar wordt de uitkomst van de verkenning met de Tweede Kamer gedeeld. 

Vorig jaar deed minister De Jonge ook al onderzoek naar uitbreidingen van de Wbmgp. De invoering van de wet, ook wel de 'Rotterdamwet' genoemd, is omstreden omdat deze volgens experts in strijd zou zijn met de mensenrechten. Ook zou de wet discriminatie legitimeren.