AM en Portaal willen zo hun slagkracht in de regio Utrecht vergroten en zorgen voor kwalitatief betere wijken. Dat gaan ze doen door al in een vroeg stadium van planontwikkeling samen te werken. 

Dat moet allereerst zorgen voor de gewenste woningbouw, maar ook hopen de partijen een verbeterslag te maken voor kwalitatief hoogwaardige leef- en woonomgevingen.  

De wijken moeten ontmoeting, recreatie en ontspanning stimuleren, ‘waarbij goed samenleven centraal staat’, aldus het bericht. Het moet zorgen voor de ontwikkeling van ‘krachtige wijken en buurten’ in de regio Utrecht. 

Corporatie Portaal zal daarbij vooral kennis leveren van volkshuisvesting, herontwikkeling en participatie. AM vult aan met kennis van ontwikkelingscapaciteit, onderzoek en conceptontwikkeling. Samen gaan de partijen verschillende locaties verkennen, zowel bij lopende projecten in Utrecht als voor mogelijke toekomstige locaties.

‘Door de samenwerking met AM kunnen we extra inzetten op het ontwikkelen van krachtige, gemengde buurten’, zegt bestuursvoorzitter van Portaal Sander Heinsman. ‘Waar bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Doordat we vroegtijdig samenwerken kunnen we de leefomgeving zó inrichten dat deze bijdraagt aan goed samenleven voor de toekomstige bewoners.’ 

Samenwerkingen nemen toe  

Projecten waarin projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten samenwerken lijken steeds succesvoller, en zijn bovendien nodig. Dat verklaarde Harm Janssen, directeur gebiedsontwikkelaar BPD Nederland eerder in een publicatie van corporatiekoepel Aedes. Ook BPD werkt door het hele land steeds vaker samen met corporaties.

Platform31 gaf onlangs acht tips voor samenwerking tussen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten. De kennisorganisatie onderstreept het belang van transparantie, wederzijds begrip en risicodeling.

Steun koepelorganisaties 

Informeel waren AM en Portaal de afgelopen jaren al gezamenlijk op zoek naar potentiële nieuwe verwervingsgrond. Ook werd al gezocht naar manieren om de samenwerking een meer structurele vorm te geven.

Volgens de AM en Portaal past een intensievere samenwerking binnen de visie van zowel koepelorganisaties NEPROM (ontwikkelaars) als Aedes (corporaties) om als ontwikkelaars en corporaties meer samen op te trekken.