‘De ervaring leert dat een markt niet vanzelf tot stand komt’, zegt minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ‘Het aandeel biobased is nu nog erg klein en het is voor marktpartijen niet gemakkelijk om dit aandeel zelfstandig te vergroten.’ 

Met de Nationale Aanpak stellen de ministeries van BZK, I&W, LNV en EZK tot 2025 (fase 1) 25 miljoen euro beschikbaar om een markt op te zetten. De overige 175 miljoen euro is een reservering om de markt uit te breiden in de jaren daarna (2025-2030, fase 2).   

Met deze investering wil het kabinet de markt het zetje geven dat nodig is om uit te groeien tot een volwaardige markt. ‘Van de boer die een gewas produceert tot de verwerker en de bouwer die het product uiteindelijk gebruikt. We gaan dus van plant naar pand; hier groeien huizen.’ 

Biobased bouwen is volgens het kabinet een zeer kansrijke methode om de milieu-impact van de landbouw, industrie en de bouw te verlagen. De uitstoot van CO2 is lager en er zijn minder niet-hernieuwbare grondstoffen nodig, omdat materialen steeds weer aangroeien. 

Nieuwbouwwoningen biobased gebouwd 

De ambitie is om in 2030 minstens 30 procent van de nieuwbouwwoningen met minimaal 30 procent biobased materialen te bouwen. Hetzelfde percentage geldt als doelstelling voor isolatiemaatregelen voor verduurzaming en voor de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw.  

De ambities op een rij: 

  • Tenminste 30% van de nieuwbouwwoningen is gerealiseerd met 30% biobased materialen of meer; 
  • Tenminste 30% van de isolatie voor verduurzaming uitgevoerd met biobased materialen; 
  • Tenminste 30% van de gebruikte materialen voor utiliteitsbouw is biobased; 
  • Tenminste 10% van het wegmeubilair (incl. geluidsschermen, verkeerborden, lichtmasten en geleiderails) is biobased; 
  • Tenminste 15% van het straatmeubilair is biobased Marktonderzoek; 
  • Tenminste 15% van de nieuw toegevoegde bitumen in asfalt is minimaal 80% biobased; 
  • Tenminste 20% van het niet-constructieve beton dat toegepast wordt in de GWW is bioverrijkt voor tenminste 15%; 
  • Tenminste 30% van de nieuwe oeverbeschoeiing is gemaakt van biocomposiet; 
  • Tenminste 50% geotextiel in de waterbouw is biobased; 
  • 5.000 Fiets- en voetgangersbruggen zijn verrijkt met biocomposiet in het dek en/of de leuning. 

Doel is dat de teelt van vezelgewassen voor bouwmaterialen groeit van circa 2.000 naar 50.000 hectare en de verwerkingscapaciteit naar minimaal 400.000 ton vezels per jaar. 

Om dat voor elkaar te krijgen, stelt het kabinet een breed palet aan maatregelen voor. Zo wordt de vraag naar biobased isolatiematerialen gestimuleerd door de aanscherping van de milieuprestatie-eis voor gebouwen, met zwaardere sturing op CO2.  

Subsidieregelingen voor woningeigenaren 

Ook komt er een financiële stimulans in de vorm van een bonus in de subsidieregelingen voor woningeigenaren. De verwerkende industrie krijgt geld om productiefaciliteiten op te stellen. 

Building Balance is de partij die gericht aan de slag gaat met het faciliteren van regionale ketensamenwerkingen, landelijke verwerkende ketens en die al meerdere ketens in het land heeft ondersteund. 

Grote opdrachtgevers zoals het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat, ProRail en woningcorporaties, vanwege hun omvangrijke bouwprojecten, moeten volgens het kabinet bijdragen aan het vergroten van de vraag naar biobased materialen.