Het kabinet stuurde het langverwachte programma afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil in samenwerking met andere ministeries, provincies, gemeenten en campusorganisaties toewerken naar een beleidsaanpak, waarmee de ruimtelijke opgaven voor campussen worden gefaciliteerd.

In die aanpak is specifiek aandacht voor de fysieke mogelijkheden voor doorgroei van startups en scale-ups, goede infrastructurele (OV)-ontsluiting en voldoende huisvestingsmogelijkheden voor werknemers. 

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wil in een aantal stappen toewerken naar de nieuwe beleidsaanpak. De eerste zijn gericht op kennisopbouw zoals over het aantal campussen in Nederland, hun locaties, de omvang ervan en het type activiteiten. Ook wil zij meer kennis over de ruimtelijke opgaven van vooral de grotere campussen.

Zaken waarop wordt ingezoomd zijn onder meer de fysieke doorontwikkelingsmogelijkheden, betaalbaarheid van ruimte voor jonge innovatieve bedrijven en de ontsluiting van de campuslocatie.

Verspreid over heel Nederland

De campussen in Nederland zijn verspreid over het hele land. Uitbreiding van een campus zorgt in de praktijk vaak voor een lange planvormingsfase. Ook vraagt uitbreiding om een integrale blik op de ruimtelijke opgaven die in of in de nabijheid van dit type cluster spelen. 

De groeimogelijkheden van campussen komen, zo constateert het ministerie van EZK in het programma, onder druk te staan. Dit omdat er weinig ruimte beschikbaar is op of nabij campussen voor onder andere doorgroei van startups en scale-ups. 

Een aantal campussen aan de randen van de steden loopt inmiddels tegen zijn grenzen aan. Ze moeten op zoek naar extra ruimte. Belemmerende factoren voor campussen zijn volgens de minister een gebrek aan goede infrastructurele (OV)-ontsluiting en voldoende huisvestingsmogelijkheden voor werknemers. 

De beschikbare kennis wordt ingebracht in een projectgroep ‘campussen’ met deelnemers vanuit Rijk, regionale overheden, bedrijfsleven en campusorganisaties. Deze projectgroep die direct gelieerd is aan het 'Programma Ruimte voor Economie' komt met voorstellen voor de beleidsaanpak, die medio volgend jaar beschikbaar is.

'Strategisch economisch belang'

Theo Föllings, voorzitter van de kennisalliantie SKBN voor bedrijventerreinen en werklocaties, noemt de paragraaf over campussen in het Programma Ruimte voor Economie ‘van strategisch economisch belang’. ‘De minister wil extra ruimte scheppen voor doorgroei van startups naar scale-ups.'

'Hier liggen miljoenen vanuit de markt klaar om geïnvesteerd te worden. Maar met name de hardware komt tot nog toe soms lastig tot stand. Het is goed dat de nationale overheid daar een meer sturende rol in wil vervullen.’ 
> Lees de volledige reactie van Föllings op het Programma Ruimte voor Werk

Gregor Heemskerk, partner bij TwynstraGudde en expert op het gebied van campussen, waardeert de speciale aandacht die uitgaat naar campussen en de doorgroeimogelijkheden van startups en scale-ups. ‘De huisvesting van startups en scale-ups heeft bijna altijd een onrendabele top. Simpelweg omdat startups geen marktconforme huur kunnen betalen.'

'Dat betekent dat de overheid de businesscase van incubators moet steunen. Hiervoor dient een publiek investeringsfonds te worden opgericht. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) zijn hier goed voor ingericht om een dergelijk fonds te managen. Ik pleit er dan ook dit bij de ROMs onder te brengen’.

Op het BT Event organiseert TwynstraGudde een werksessie waarin de vraag centraal staat hoe je vastgoedontwikkeling organiseert op campussen. Kijk voor meer informatie over het programma en aanmelden op de event-site. 

> Lees de volledige reactie van Heemskerk op het Programma Ruimte voor Werk

Zie ook: Zeven inspirerende campussen in Nederland