Nederland verstedelijkt, waardoor de ruimte van deze bedrijventerreinen steeds aantrekkelijker wordt voor andere functies. Door de bevolkingsgroei in steden is er woningnood waardoor men naarstig op zoek is naar ruimte.

Daarnaast vragen ook de voorzieningen voor het toenemend aantal inwoners meer ruimte. Denk aan scholen, zorginstellingen, parken om in te ontspannen, culturele voorzieningen, parkeervoorzieningen, infrastructuur, enzovoorts. Vanuit mijn eigen professionele rol zie ik dan ook steeds meer functiemenging ontstaan op en rond binnenstedelijke terreinen.

Werk dicht bij huis

Tegelijkertijd is ruimte voor werken ook belangrijk voor een stad. Inwoners hebben immers werk nodig voor een inkomen. Met name praktisch opgeleiden hebben behoefte aan werk dicht bij huis. Zij vormen een belangrijk deel van de beroepsbevolking. 

Op stedelijke bedrijventerreinen zien we veelal lokale ondernemers die voor lokaal werk zorgen. Deze lokale ondernemers zijn vaak betrokken zijn bij hun stad en bereid om in hun omgeving te investeren om er iets van te maken. 

Neem bedrijventerrein De Waard in Leiden. Het ligt dicht bij de Zijlsingel, wordt aan één kant begrensd door een woonwijk en verder omrand door de Oude en de nieuwe Rijn. Hier zitten ondernemers die betrokken zijn bij de stad en willen investeren in de toekomst van hun terrein via herontwikkeling en modernisering. 

Ruimte voor cityhubs

Stedelijke bedrijventerreinen spelen ook een rol in de verduurzaming van de stad. Op deze terreinen is bijvoorbeeld ruimte voor cityhubs, waar logistieke lading verzameld worden, en met nul emissie-transportfaciliteiten verder de stad in wordt vervoerd. Op De Waard wordt het stadsafval ingezameld en gerecycled. Gedacht wordt aan een overslagpunt voor stadsdistributie via het water. 

Tegenwoordig zoeken steden steeds vaker naar manieren om ruimte intensiever te gebruiken op binnenstedelijke bedrijventerreinen of in stedelijke woongebieden. Bijvoorbeeld door functies zoals wonen en werken te combineren, of door intensiever te bebouwen. 

In sommige gevallen kan dit goed, in andere gevallen is het juist belangrijk om functies scherp te scheiden. De kansen hiervoor verschillen per bedrijventerrein of woongebied en verdienen veel aandacht en een goede afweging.

De druk op binnenstedelijke bedrijventerreinen is groot. Maar ook de maatschappelijke waarde van stedelijke bedrijventerreinen is groot. Mits ze goed gebruikt en op een juiste manier meegenomen worden in de bredere stedelijke programmering.