Vewin wil dat het nieuwe kabinet het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) zo aanpast dat gemeenten waterbewust bouwen kunnen afdwingen. De drinkwaterbedrijven willen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om waterbesparingen af te dwingen.  

Gemeenten zouden daarom de mogelijkheid moeten krijgen voor aanwijzingen en het opleggen van verplichtingen tot waterbewust bouwen. 

Vewin wijst er in de aanbevelingen verder op dat nu alleen regenwater mag worden gebruikt als huishoudwater. Dat is op dit moment alleen regenwater, maar drinkwaterbedrijven willen dat er meer bronnen mogelijk zijn. Ook zou dit water, dat niet geschikt is om te drinken, voor meer doeleinden gebruikt moeten worden dan alleen het doorspoelen van het toilet. 

Bij huishoudwater moet de veiligheid voorop staan, benadrukken ze. Dat is geen overbodige toevoeging. Eind 2001 en begin 2002 zijn er onder meer in Leidsche Rijn en Wageningen incidenten geweest waarbij de drinkwaterleidingen en leidingen voor huishoudwater zijn verwisseld.  

Daarop verbood de wetgever drinkwaterbedrijven te werken met huishoudwater. Vewin vraagt in de brief niet om toestemming om die huishoudwaterleidingen weer zelf te mogen aanleggen. 

Financiering van drinkwaterinstallaties 

Verder zou het nieuwe kabinet de leveringsplicht en zorgplicht van overheden voor drinkwater aan moeten passen, juist ook voor bedrijven. Vewin vreest dat anders de drinkwaterlevering aan bedrijven in gevaar komt en die zelf drinkwater gaan oppompen.  

Dat betekent minder terugverdienmogelijkheden voor de investeringen die drinkwaterbedrijven doen. Daarom willen de drinkwaterbedrijven dat de politieke partijen de WACC-regels aanpassen. Dan kunnen de leden van de Vewin meer inkomsten genereren voor grote investeringen in de drinkwatervoorziening. 

Want die zijn hard nodig. Onder meer om de vervuiling uit het water te halen. Vewin wil daarom een lozingsverbod van onder meer PFAS. Al helpt betere handhaving en het beter beschermen van drinkwaterbronnen ook. Daarvoor is wel meer geld nodig.

Ten slotte vragen drinkwaterbedrijven aan politieke partijen de aanbevelingen uit het Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023 – 2030 over te nemen. Vewin, IPO en het ministerie van I en W brengen daarin knelpunten in beeld, inclusief oplossingen en benodigde acties.