Het braakliggende Circusterrein is de laatste gemeentelijke locatie in Hilversum waar nog woningbouw mogelijk is. De gemeenteraad stemde twee jaar geleden in met het plan om op deze locatie een gemengd woon-werkgebied te realiseren.  

Met de komst van de flexwoningen verdwijnt dit nieuwbouwproject, vastgelegd in een Woonvisie in 2021, in de ijskast. 'Als Hilversum willen we aan de vraag vanuit het BZK om als gemeente een bijdrage te leveren aan de woningnood', zegt woonwethouder Karin Walters tegen regionale omroep NH-Nieuws.  

Ter overbrugging werkt de gemeente de komende jaren een visiedocument verder uit waarin wonen, werken en maatschappelijke functies (alsnog) een plek krijgen op het terrein. 

De kans bestaat dat de infrastructuur voor de flexwoningen op het circusterrein opnieuw wordt gebruikt voor het gemengde gebiedsproject. 

De gemeente Hilversum realiseert op het terrein samen met drie woningcorporaties, G&O, Dudok Wonen en De Alliantie, minimaal 350 sociale huurwoningen en 50 middenhuur woningen. De flexwoningen bestaan uit een mix van een-, twee- en driekamerwoningen. 

Onderdeel van de samenwerking is een haalbaarheidsonderzoek, het uitwerken van een ontwerp en een plan voor de aanleg van bijbehorende openbare ruimte en nutsvoorzieningen.  

Eind dit jaar moeten deze zijn afgerond. Begin 2024 neemt de gemeenteraad van Hilversum een besluit over de realisatie van de flexwoningen en de vereiste investeringen in de openbare ruimte. 

De gemeente Hilversum stelt het terrein beschikbaar voor maximaal 15 jaar. Daarna krijgen de woningen een nieuwe locatie toegewezen.

Aanspraak op herplaatsingsgarantie  

In eerste instantie wordt verkend of woningen herplaatst kunnen worden in de regio of provincie. Als dat dat niet lukt, zorgt het Rijk voor een marktmeester die landelijk een locatie zoekt.  

Lukt herplaatsing niet dan kunnen de investeerders in flexwoningen een beroep doen op de zogeheten financiële herplaatsingsgarantie

Volgens Jacos van Zelst, directeur versnelling woningbouw bij het ministerie BZK, laten de gemeente Hilversum en de woningbouwcorporaties zien dat zij het belang inzien om een versnelling in te zetten met de realisatie van flexwoningen.  

'Pluspunt is dat de locatie al beschikbaar is. Het ontbreken van goede locaties is één van de grootste problemen om snel aan de slag te gaan met flexwoningen.' 

Flexwoningen als snelle oplossing voor de nijpende woningnood is aan veel kritiek onderhevig. Zo stelde onder meer PBL een jaar geleden in een studie dat het erg lastig is om met versnelling van de bouw van flexwoningen het woningtekort te verlichten. Ook de Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties stelde in een voorjaarsrapportage vorig jaar juni vast dat er nog te veel financiële en praktische barrières zijn bij de bouw van tijdelijke woningen.