In de Europese Unie is de Randstad met ruim 7 miljoen inwoners een van de belangrijkste economische regio’s. De vier Randstadprovincies willen die positie innovatief en duurzaam uitbouwen. Hiervoor is een Europa strategie Randstad 2016-2019 opgesteld met daarin vijf thema’s waarop de provincies gaan inzetten. De Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland werken in Brussel samen in het Huis van de Nederlandse Provincies.

De Slimme Randstad

Binnen dit thema ligt de focus op energiebesparing en duurzame opwekking van energie, duurzame mobiliteit en glastuinbouw. Voorbeelden zijn warmtenetten in Amsterdam en Zaanstad, SolaRoad, het Participatiefonds Economie Noord-Holland en biomassateelt op zee. Bij een aantal ontwikkelingen loopt de provincie voorop. Zij kan helpen deze verder te brengen door Europese subsidies in te zetten en te helpen ontwikkelen voor de markt op Europees niveau.

Regionale economie en bereikbaarheid

De Randstadprovincies willen de Europese fondsen EFRO en EFSI maximaal toegankelijk maken voor de financiering van de uitvoering van het regionaal (economisch) beleid in de Randstad. Ook moet de concurrentiekracht van de Randstad worden versterkt door verbetering van de bereikbaarheid en het wegnemen van knelpunten in mobiliteit en infrastructuur.
Wat betreft de Urban Agenda willen de Randstadprovincies ervoor zorgen dat voorstellen goed aansluiten op polycentrische stedelijke regio’s zoals de Randstad, Een exclusieve focus op steden is ongewenst.

Circulaire economie, biobased economie en energie

De Randstad wil een duurzame, concurrerende en leefbare Europese topregio zijn en zet daarom in op het versnellen van de transitie van een fossiele economie naar een bio-economie, en uiteindelijk een grondstoffenefficiënte circulaire economie. Daarvoor zullen onder meer fondsen worden aangeboord voor toegepast onderzoek, innovatie en markttoepassingen. De komende jaren wordt ook ingezet op een lobby voor de transitie van centrale naar decentrale energieopwekking.

Agrofood

De Randstad heeft de grootste concentratie van tuinbouwbedrijvigheid in Nederland en Europa, georganiseerd in greenports. Zo’n 60 procent van alle uitgangsmaterialen voor de wereldvoedselproductie, zoals zaadveredeling, komen uit de Randstad. De Randstadprovincies willen de netwerken van greenports en de samenwerking met Europese clusters in andere landen versterken. De Randstad wil bijdragen aan de ontwikkeling van Europees beleid en regelgeving, die plantenveredelaars en telers ondersteunen.

Milieu, natuur en water

Op het gebied van milieu en natuur wordt geen nieuwe wetgeving verwacht, maar wel aanpassing van bestaande wetgeving. De ontwikkelingen op het gebied van luchtkwaliteit, natuur, geluid en water worden zo nodig beïnvloed. Te denken valt aan het reguleren van milieu-inspecties, herziening van de richtlijn voor nationale emissieplafonds, meer betrouwbare testen voor emissies van personen- en bedrijfsauto’s, en de aanpassing van de biodiversiteitsstrategie. De Randstadprovincies zullen samen met Rijkswaterstaat, de waterschappen en gemeenten inzetten op verruiming van de uitvoeringstermijn van de Kader Richtlijn Water (KRW), omdat de bijzondere bodemsituatie in het westen van Nederland meer tijd vergt voor de invoering van deze richtlijn.
 
De Europa strategie Randstad 2016-2019 zal definitief worden vastgesteld door Provinciale Staten.

Bron: Provincie Noord-Holland