‘Als decentrale overheden willen wij blijven werken aan de vooruitgang van Nederland. Stilstand is echt onverantwoord; dat schaadt de belangen van onze inwoners’, schrijven de lokale en regionale overheden in de brief aan het parlement. 

‘Vanuit de drie decentrale overheden vragen we het parlement daarom te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. We hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden.’ 

De lokale en regionale overheden vrezen dat veel onderwerpen controversieel worden verklaard door het parlement. Op verzoek van een aanzienlijke minderheid kunnen de Kamerleden besluiten om onderwerpen in de ijskast te zetten.  

In de brief vragen de overheden om dat vooral niet te doen als dat invloed heeft op de uitvoerbaarheid van de woningbouwplannen. Er zijn afspraken gemaakt over het versneld bouwen van betaalbare woningen en dertig procent betaalbare sociale huur. ‘Die afspraken moeten gestand worden gedaan.’  

Oplossen netcongestie 

Verduurzaming en de oorlog in Oekraïne maken de energietransitie cruciaal, schrijven de overheden. ‘We moeten voorkomen dat het oplossen van netcongestie en de aanleg van laadinfra al op korte termijn vertraging oplopen, net zoals de verduurzaming van de industrie en de gebouwde omgeving en de uitvoering van de RES-en.’ 

Urgent noemen de overheden ook de aanpak in het landelijk gebied. Provincies daarvoor zijn gebiedsprogramma’s en maatregelpakketten ingediend. ‘Die kunnen alleen snel worden uitgevoerd als er op korte termijn financiering ter beschikking komt. Deze zogenoemde versnellingsgelden moeten echt doorgaan.’ 

‘Het gebrek aan duidelijkheid en perspectief is ook voor ondernemers in het landelijk gebied een groot probleem. Het rijk moet gezien de urgentie doorgaan met de gebiedsgerichte aanpak, en de hiervoor noodzakelijke wetgeving en financiële middelen.’ 

Andere onderwerpen die de overheden aankaarten zijn jeugdzorg, asielzoekers, bestaanszekerheid en extra aandacht voor het OV. Ze vragen het parlement verder om de korting van circa 3,4 miljard euro op het Gemeentefonds en Provinciefonds vanaf het jaar 2026 te schrappen en door te gaan met het nieuwe belastingstelsel bij de waterschappen. 

Direct na de val van Kabinet-Rutte IV, riep VNG-voorzitter Sharon Dijksma al op om door te gaan met regering. ‘De val van het kabinet is samen te vatten in slechts 1 woord: onbezonnen.’