Daarnaast is behoefte aan 15.000 geclusterde ouderenwoningen, zoals woonzorgcomplexen aanleunwoningen en serviceflats en 13.500 aangepaste woningen voor mensen met een beperking. 

Volgens de behoefteverkenning stijgt het aantal 75-plussers in de provincie Zuid-Holland met 35 procent naar 420.000 in 2031. Van deze ouderen kampen rond de 18.000 tegen die tijd met een matige tot zware mobiliteitsbeperking. 

Om aan de groeiende behoefte te voldoen, kunnen woningen zowel door nieuwbouw als door aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad worden gerealiseerd.  

'Ouderen zijn een belangrijke doelgroep binnen de woningbouwafspraken', zegt gedeputeerde Anne Koning. Daarbij speelt volgens de gedeputeerde zorg en ondersteuning een speciale rol. ‘We maken met iedere regio afspraken over het aantal geschikte woningen voor ouderen.' 

Zuid-Holland ondersteunt de bouw van seniorenwoningen met de subsidieregeling woonvormen senioren. Het stimuleren van doorstroming van ouderen naar geschikte woningen moet volgens de provincie zorgen voor een kettingreactie aan verhuisbewegingen. Op die manier krijgen ook andere doelgroepen meer kansen op de woningmarkt. 

Het kabinetsbeleid is dat een derde van de woningen die tot 2030 worden gebouwd, geschikt moet zijn voor senioren. Daarmee wil het Kabinet de doorstroom op de woningmarkt stimuleren. Alleen blijkt uit eerder onderzoek van CBS dat de verhuisbereidheid onder ouderen laag is.