Gelderland is de tweede provincie na Limburg een coalitieakkoord. Ook daar zit BBB aan het roer, samen met VVD, CDA, PvdA  en SP. Het akkoord in Limburg heet 'Elke Limburger telt'.

De Gelderse partijen meten zich een pragmatische houding aan: het akkoord heet ‘Gewoon doen’. ‘Realiteitszin is onze drijfveer. Dit is een akkoord dat haalbaar en betaalbaar is’, staat in het akkoord. 

Die insteek vertaalt zich naar een aantal opvallende keuzes. De coalitie gaat voor het halen van de stikstofdoelen per 2035. Dat is vijf jaar later dan wat het kabinet voor ogen heeft. ‘We houden ons aan de wet, maar willen niet dat de regels strenger zijn’, staat in het akkoord. Gelderland volgt daarmee Limburg, die ook van 2035 uitgaat. Al stellen de Limburgers ook dat ze zo snel mogelijk de stikstofuitstoot willen terugdringen.

Gelderland moet volgens de partijen niet meewerken aan gedwongen uitkoop. Boeren en tuinders moeten een ‘menukaart’ krijgen met opties om de stikstofuitstoot te verminderen. De coalitie denkt aan vakmanschap, innovatie, extensivering, verplaatsing en vrijwillige uitkoop. Ook de provincie Limburg werkt niet mee aan gedwongen onteigening om stikstofdoelen te halen.

Energie 

Voor de energietransitie zet de coalitie in op kernenergie. Dat zou in de vorm van kleine kerncentrales een ‘serieus alternatief’ zijn. Hoe de partijen die centrales gebouwd willen krijgen, is nog ambigu. Er wordt ‘meer werk van gemaakt’ en er wordt Rijksgeld in geïnvesteerd. Ook dit staat in het Limburgse akkoord.

Verder wil de coalitie geen nieuwe wind-initiatieven in behandeling nemen die niet voortkomen uit de RES’en. Nieuwe zonnepanelen zijn wel welkom, maar niet op ‘goede landbouwgrond’. ‘Zonnepanelen plaats je wat ons betreft op daken of eventueel via andere vormen van dubbel ruimtegebruik.’ 

Wonen 

De provincie moet tot 2030 ruim 100.000 woningen opleveren. ‘De haalbaarheid daarvan is een grote uitdaging.’ Er wordt dus naast nieuwbouw ook ingezet op doorstroom en beter benutten van de huidige voorraad. 

Voor de bouw wil de coalitie in Gelderland meer kijken naar kleine kernen. Ook moet buitenstedelijk bouwen makkelijker worden. ‘Hoewel inbreiding onze voorkeur heeft, willen we dat ook uitbreidingsplannen met minder lange procedures voor gemeenten tot stand kunnen komen.’ Zowel binnen- als buitenstedelijk bouwen zijn volgens de coalitie nodig. 

Mobiliteit 

Het openbaar vervoer in Gelderland ‘moet anders’, staat in het akkoord. ‘We hebben een systeem voor ogen met een ruggengraat van centraal geregeld openbaar vervoer met goede op- en overstappunten, zodat het goed is te combineren met fietsen en lopen. Dit noemen we ook wel hubs.’

Ook in Limburg wil de coalitie meer ov in de dorpen. 'Een robuust en fijnmazig bereikbaarheidsnetwerk in Limburg (weg, water, lucht, spoor en buis, OV, fiets digitaal) is onze drijfveer.'

Verder benadrukt de Gelderse coalitie dat het belang van de auto niet moet worden onderschat. ‘De auto is veruit het meest gebruikte vervoermiddel en blijft net als de fiets belangrijk, zeker op het platteland. Het openbaar vervoer is immers niet overal een bereikbaar alternatief.’ 

Een akkoord in Flevoland, met de PVV, CU, VVD en SGP is ook gesloten. De presentatie daarvan is vrijdag.