In een natuurinclusieve woonomgeving is de natuur integraal onderdeel van de ontwikkelopgave. Zo moet de buurt bijdragen aan soortenrijkdom, ecologische processen en natuurbeleving. 

Zulke buurten zijn vooralsnog schaars in Nederland, constateren AM en de WUR in een persbericht. Er zijn vooralsnog niet meer dan ‘een aantal goede praktijkvoorbeelden’.  

Door onderzoek te doen naar de kansen en knelpunten in de processen van gebouw- en gebiedsontwikkeling, willen AM en de WUR sleutelfactoren en oplossingsrichtingen aanwijzen ‘die cruciaal zijn voor het opschalen en versnellen van natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. 

Het project Zoë staat centraal in het onderzoek. Dit appartementencomplex wordt door AM ontwikkeld op het Zeeburgereiland in Amsterdam. AM werkt op dit moment aan het definitief ontwerp. De start van de bouw staat gepland voor het tweede kwartaal in 2024. 

WUR-onderzoekers Marijke Dijkshoorn en Robbert Snep willen interviews afnemen en deelnemen in projectoverleggen tijdens de planfasen. Ook na oplevering van Zoë blijven zij data verzamelen. 

Het onderzoek moet leiden tot aanbevelingen hoe AM en andere ontwikkelaars effectief kunnen zijn in de interne organisatie en de samenwerking met gemeenten, ontwerpers en uitvoerders. 

Dijkshoorn: ‘We onderzoeken hoe de huidige werkwijze, van bijvoorbeeld het stedenbouwkundig programma van eisen, het ruimtelijk ontwerp en de gebiedsexploitatie, kunnen worden verbeterd. Zodat natuurinclusieve ambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.’