Waterschap Rivierenland heeft volgens het onderzoek van ILT de meeste waterkeringen die niet voldoen aan deze norm. Uit de beoordelingsronde van de inspectie blijkt dat 26 van de 27 keringen over een lengte van ruim vijfhonderd kilometer niet voldoen.  

In het Waterschap Limburg, dat beschikt over 185 kilometer aan primaire waterkeringen, daarvan moeten achttien keringen binnen afzienbare tijd worden verbeterd. Ook de waterkeringen in het waterschap in Drenthe en Overijssel hebben extra onderhoud nodig, concludeert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

In totaal telt Nederland 237 primaire waterkeringen met een totale lengte van ongeveer 3.500 kilometer die inwoners moeten beschermen tegen overstromingen vanuit de zee, de rivieren en de meren. Dat zijn dijken, duinen, dammen en stormvloedkeringen en gemalen, sluizen, damwanden en kademuren. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. 

De keringen zijn door de ILT de afgelopen zes jaar onderzocht met een nieuwe beoordelingsmethode. Uit die inspectie blijkt nu dat 62 procent van de waterwerken niet voldoet aan de wettelijke veiligheidsnorm voor 2050. Deze norm, die in 2017 door de waterschappen en Rijkswaterstaat is ingesteld, houdt rekening met de kans op overstromingen, de economische waarde van het achterliggende gebied en met de mogelijke gevolgen van een overstroming voor de inwoners. 

In een kwart van de gevallen zijn de benodigde verbeteringen 'urgent'. Wat er precies aan de waterwerken mankeert wordt niet duidelijk uit het ILT-rapport. 

Er is geen reden voor acute zorg, benadrukt de dienst. In veel gevallen is slechts een gedeelte of onderdeel van een waterkering aan vervanging toe of onderhoud.

Extra onderhoud dijken  

Wel zijn er volgens ILT grote investeringen nodig die in de miljarden kunnen lopen. Dijken moeten worden versterkt of er moeten andere dingen worden gedaan om aan de norm te voldoen, zoals het uitvoeren van extra onderhoud.  

Alle waterkeringen worden de komende 27 jaar nog zeker twee keer onderzocht. Zolang keringen niet voldoen aan de norm en dus niet zijn versterkt, moeten beheerders andere maatregelen treffen. 

Dit najaar komt minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat met een eerste schatting van de kosten van alle werkzaamheden aan de waterkeringen. Dan verschijnen ook de resultaten van een nieuw onderzoek van Rijkswaterstaat naar de grote rivieren.