Voor dit meetinstrument hebben de ministers van IenW en VRO een concept ontwikkeld. Dit zogeheten ‘ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ kunnen provincies inzetten bij het bepalen op welke locaties ze in de toekomst gaan bouwen en hoe ze dat dan doen.  

Komende maanden gaan provincies met het hulpmiddel aan de slag. Gekeken wordt onder andere waar dingen verbeterd kunnen worden. De ministers van IenW en VRO willen dit najaar een definitief kader presenteren voor de provincies. Beide ministers benadrukken dat het concept kader vooral is bedoeld ter ondersteuning van het proces van de ruimtelijke puzzels waar de provincies in het kader van het programma NOVEX mee bezig zijn   

Het kader wordt toegepast bij projecten waarvan op 1 januari 2025 nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Voor de overige projecten geldt dat het kader zo veel mogelijk wordt ingezet.   

Dit heeft het kabinet besloten om onevenredige vertraging te voorkomen, gezien de hoeveelheid woningen die er nodig is. 

Het kabinet heeft in november 2022 aangegeven dat water en bodem sturend moeten zijn bij de inrichting van Nederland. Dat betekent bijvoorbeeld dat het niet verstandig is om vlak naast dijken te bouwen. Die locaties zijn in de toekomst nodig voor dijkverbreding.

Eind maart presenteerde het kabinet landelijk beleid met daarin eisen voor klimaatadaptieve nieuwbouw. In deze ‘Maatlat voor een groene, klimaatadaptief gebouwde omgeving’ staat wat van medeoverheden, vastgoedeigenaren en de bouwsector verwacht wordt. Klimaatadaptief bouwen maakt woningen beter bestand tegen hittestress, overstromingen en bodemdaling.