Roc Vastgoed, eigenaar van het gebouw van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) diende bezwaar in tegen de bouw van twee nieuwe gebouwen van 33 en 60 meter hoog tegenover het DCMR-gebouw, en tegen een gebouw van 90 meter  aan de kopse kant.

Het DCMR-gebouw wordt op deze manier ingesloten en weggedrukt en is nauwelijks meer zichtbaar, aldus de eigenaar in het bezwaar dat op 24 maart werd behandeld.

Ontwikkelcombinatie Schieveste (OCS), een samenwerkingsverband van Dura Vermeer, Synchroon, Van Omme & De Groot en VolkerWessels Vastgoed, wil 3.000 woningen realiseren in het nu nog monofunctionele kantorengebied dat voor een deel braak ligt.

De gemeenteraad stelde het bestemmingsplan Schieveste in 2021 vast. Het stedenbouwkundig plan dat aan dit bestemmingsplan ten grondslag ligt leidt, leidt volgens Roc tot onaanvaardbare windhinder, schaduwhinder en verlies van uitzicht.

Roc heeft architectenbureau Mollink Soeters gevraagd een alternatief te ontwikkelen voor de inrichting van het gebied. Dat alternatief leidt volgens de bezwaarmaker tot een betere opzet, kwalitatief hoogwaardiger openbare ruimten en efficiënter ruimtegebruik, zonder dat dit ten koste gaat van het beoogde woonprogramma.

Volgens Roc is er daarom sprake van een tenminste gelijkwaardig alternatief. Het alternatief zou ook leiden tot een betere inpassing van het DCMR-gebouw.     

Gemeente weegt woningen zwaarder

In het uitgebreide verslag van de uitspraak staat dat de gemeenteraad erkent dat de situatie voor Roc gaat veranderen als gevolg van het plan. Maar dat het bij de afweging van de betrokken belangen het realiseren van woningen zwaarder heeft laten wegen.

Uit het ‘Windhinder stedenbouwkundig onderzoek’ dat de gemeente liet uitvoeren, zou blijken dat ter plaatse van de ingang van het DCMR-gebouw het windklimaat matig tot slecht is. Maar de gemeenteraad vindt dit acceptabel, omdat de omgeving van de ingang van het DCMR-gebouw geen verblijfsfunctie heeft. De rechter gaat daarin mee.

Over bezonning heeft de raad op de zitting toegelicht dat er weliswaar voornamelijk in de ochtend schaduwwerking op het DCMR-gebouw zal zijn als gevolg van het plan, maar dat zij dit aanvaardbaar acht, omdat het DCMR-gebouw een kantoorpand is.

De rechter gaat ook hierin mee. Daarbij betrekt deze dat de kopse (zuid)kant van het DCMR-gebouw “blind” is en dat, juist vanwege deze blinde gevel, al langer plannen bestaan om ter plaatse een hoogstedelijk gebied te realiseren. ‘Gelet hierop heeft de raad het belang bij de realisatie van woningen zwaarder mogen laten wegen dan het belang van Roc bij bezonning’, aldus het verslag.

Gemeente moet alternatief plan meenemen

Toch zette de rechter een streep door het plan. De rechter is echter van oordeel dat de gemeenteraad de voor- en nadelen van het door Roc aangedragen alternatieve plan onvoldoende in de belangenafweging heeft betrokken. De raad heeft niet duidelijk gemaakt waarom het alternatieve plan niet acceptabel is, aldus de rechter.

Gemeente Schiedam reageert op haar website dat de Raad van State zich op hoofdlijnen kan vinden in woningbouw op Schieveste. ‘De gemeente is verheugd dat de Raad van State in zijn uitspraak aangeeft dat woningbouw op Schieveste door kan gaan.’, schrijft de gemeente. ‘Om vertragingen te voorkomen, worden de aanpassingen op zeer korte termijn voorgelegd aan de gemeenteraad.’

De Raad van State geeft volgens de gemeente ook de ruimte om met een verkorte procedure het nieuwe bestemmingsplan in te dienen. ‘Er hoeven dus geen aanvullende procedures meer doorlopen te worden.’