De partij wil veel bouwen, zoals 100.000 woningen in de Oostervaardersplassen, maar als gemeenten denken dat ze nog een weiland kunnen onteigenen voor woningbouw of natuurcompensatie, dan zijn ze bij BBB op het verkeerde adres. ‘Verplicht onteigenen, dat gaan we niet doen’, zei Caroline van der Plas daags na de monsterzege. 

Dit wil haar partij wel:

Wonen: 

 • Woningbouw gebeurt zoveel mogelijk binnenstedelijk. De komst van nieuwe woningen in het agrarisch buitengebied mag nooit zorgen voor beperkingen voor de bedrijfsvoering van de agrarische sector.
 • Er komt geen uitbreiding van het voorkeursrecht.
 • Bij woningbouw ligt de nadruk op starterswoningen, huisvesting voor studenten en sociale huur. Als gemeenten onvoldoende sociale huur bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen. Waar nodig helpen teams van de provincie de gemeenten bij hun bouwopgave.
 • Meer ruimte voor ‘kangoeroewoningen’, zodat ouders of kinderen zelfstandig kunnen wonen op het erf van hun familie.
 • Gemeenten moeten een actief herbestemmings- of grondprijsbeleid gaan voeren voor de komst van duurzame en betaalbare woningen.
 • De provincie ondersteunt gemeenten bij het verstrekken van startersleningen. 

Mobiliteit: 

 • Er komt een schot tussen ‘stikstoffen’ NOx en NH3. Dat betekent dat er geen boerenbedrijven kunnen worden opgekocht voor de aanleg van wegen of industrie.
 • Voor nieuwe wegen moet worden getoetst of ze veilig genoeg zijn voor schoolgaand (fiets)verkeer.
 • De BBB is groot voorstander van de Nedersaksenlijn in het oosten en de Drielandentrein tussen Luik, Maastricht, Heerlen en Aken die goed aansluit op de Nederlandse, Belgische en Duitse intercity treinen. Andere spoortrajecten worden eerst geoptimaliseerd, pas daarna wordt gekeken of de Lelylijn wenselijk is. 
 • Versterking van openbaar vervoer in stad en streek is het devies. Het openbaar vervoer van stedelijke gebieden naar het platteland en vice versa dient tot tenminste 20:00 uur beschikbaar te blijven. Iedere kern krijgt sneldiensten tijdens de spits om naar het dichtstbijzijnde NS-station te komen. 
 • De provincie bevordert het toegankelijk maken van openbaar vervoer en binnensteden voor rolstoelgebruikers. 
 • BBB wil bij de steden een ‘Park+Bike’. Park + OV-locaties, waarbij automobilisten buiten de binnenstad kunnen parkeren en per OV of per fiets de reis kunnen vervolgen. 
 • BBB wil meer mogelijkheden voor het delen van vervoersmiddelen (auto, scooter, etc). 
 • Snelheid op N-wegen wordt niet verlaagd. 
 • Binnen de bebouwde kom is de auto te gast. De voet- en fietspaden zijn op orde en de openbare ruimte is veilig ingericht en voor iedereen toegankelijk. Ook met een kinderwagen, rollator of rolstoel, ‘iedereen doet mee’. 
 • Groningen Airport Eelde moet een ‘duurzame luchthaven’ worden. Regionale vliegvelden zoals Maastricht Aachen Airport (MAA) zijn volgens BBB belangrijk voor de werkgelegenheid en economie. 

Vergroening: 

 • In de stedelijke gebieden gaat elke steen die eruit kan, uit de grond. Deze wordt vervangen door een gezonde plant, struik of boom, om ook in de steden maximaal groen te realiseren. Er komen subsidies voor vergroening.
 • De provincie toetst gemeentelijke maatregelen voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie op haalbaarheid en impact op burgers. De provincie stelt hier kaders voor vast. 
 • Provinciale subsidies voor insectenhotels, zodat insecten weer terugkomen in de stad.  
 • Invasieve exoten worden door de provincie grondiger bestreden. 

Energie: 

 • Subsidie en gebiedsgerichte en doelgroepgerichte voorlichting voor isolatie. 
 • Er komen geen zonnepanelen op landbouwgrond zolang er nog beschikbare lege daken en terreinen zijn. 
 • Lokaal opgewekte energie wordt lokaal gebruikt. Daarmee houden we ook het energienetwerk voor lokale opwekking centraal. 
 • BBB pleit voor de Duitse norm bij windenergie. Die is: een afstand tussen woning en turbine dient 10 keer de tiphoogte te zijn. Daardoor is in meerdere provincies geen ruimte voor windenergie. 
 • Voor nieuw vastgoed (overheid, particulier en zakelijk) wordt in bestemmingsplannen opname van zonnepanelen op daken en/of gevels verplicht. 
 • Het isoleren van monumenten en woningen moet makkelijker worden.
 • BBB wil dat gemeenten elektrificatienetwerken bouwen, zodat lokaal opgewekte energie ook lokaal gebruikt kan worden. 
 • BBB wil de de inrichting van bevoorrading en bezorgings-hubs aan de randen van steden versnellen. 
 • Er wordt geïnvesteerd in nieuwe vormen van energie, zoals kernenergie, waterstof en aardwarmte. Innovaties voor duurzame, stabiele energieopwekking en opslag worden aangejaagd. 

Stadseconomie: 

 • De uitkoop van boeren om groene economie (landbouw) in te ruilen voor grijze economie (industrie) wil de partij stoppen. 
 • Banden met Duitsland worden aangehaald, onder andere met grensoverschrijdende industrie. 
 • Voor de BBB is het belangrijk dat ondernemen niet ‘onnodig moeilijk’ wordt gemaakt door ‘papieren tijgers’ van de overheid. Daarnaast wil de partij in onvoorziene situaties hulp bieden aan het Mkb.
 • De BBB richt zich voornamelijk op het platteland. Steden worden nauwelijks genoemd in de verkiezingsprogramma’s. Wel heeft BBB veel aandacht voor woningbouw. En als het echt niet anders kan, mag dat ook op voormalige landbouwgronden.  

De BBB wil ook dat steden vergroenen. 'In de stedelijke gebieden gaat elke steen die eruit kan, uit de grond. Deze wordt vervangen door een gezonde plant, struik of boom, om ook in de steden maximaal groen te realiseren’, aldus het BBB-verkiezingsprogramma in Overijssel. Er moeten ook meer parken komen.

In de provincie Utrecht zegt de partij dat versneld gebouwd moet worden in Polder Rijnenburg. De partij daar wil dat Utrechters krijgen voorrang bij uitgifte van nieuwbouwwoningen en/of bouwkavels. 

In Zuid-Holland wil de BBB startersleningen verstrekken. BBB in Noord-Holland heeft gezegd dat er gebouwd wordt in en rond de Amsterdamse haven. De partij weigert nieuwe windturbines in het IJsselmeer en wil ook een verbod op grote datacenters. 

Steden moeten meer kijken naar de menselijk maat. Binnen de bebouwde kom is de auto te gast en worden fiets- en voetpaden veilig ingericht, aldus het BBB-verkiezingsprogramma in Noord-Brabant. Ook voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.

Vliegveld Lelystad opgeven, andere wel behouden 

In Flevoland wil de BBB dat wordt gekeken naar alternatieve gebruiksdoelen voor Vliegveld Lelystad, want die gaat volgens de partij toch niet meer open. In Limburg wil de BBB vliegbasis Vredepeel gesloten houden. Wel wil de partij daar werk maken van regionaal vervoer tussen Nederland, België en Duitsland. 

Ook BBB Drenthe wil veel meer samenwerken met Duitsland. In Noord-Brabant wil de BBB voorkomen dat de economische groei een te grote druk legt op de schaarse ruimte. In Zeeland wil de BBB een einde aan de komst van nieuwe, grootschalige vakantieparken aan de kust. De partij is wel voorstander van de komst van kerncentrales. 

De Nedersaksenlijn in het oosten van Nederland is van groot belang, vinden de oostelijke en noordelijke partij, maar over de Lelylijn twijfelt de BBB. BBB Friesland: ‘De provincie trekt zich terug uit het Noord-Nederlandse ‘Deltaplan van het Noorden.’ 
 
BBB Groningen sluit zich daarbij aan. Die partij wil de Wunderline (Groningen-Duitsland), en de Frisialijn (Groningen-Harlingen) verbeteren met het geld dat beschikbaar zou komen voor de Lelylijn. De partij is het wel eens met de grote waterstofambities van het huidige provinciebestuur. 

Van der Plas in de Tweede Kamer 

In de programma’s missen onderwerpen die wel van belang zijn voor de stad, maar waar BBB wel een mening over heeft. Daarover heeft voorvrouw Caroline van der Plas uitspraken gedaan in de Tweede Kamer of in de media. Zo is ze fel tegen rekeningrijden, had het Klimaatakkoord van Parijs voor haar niet gehoeven en vindt ze de Green Deal van de Europese Commissie ‘echt volstrekte nonsens’. 

Het enige Tweedekamerlid van de BBB ziet niets in gemeentefusies waarbij kleine dorpen worden toegevoegd aan grote steden. Ook diende ze een motie in waarin ze de regering opriep om van de 50.000 woningen waarin verpleegzorg nodig is, er minimaal de helft onder te brengen in bejaardenhuizen of woonhofjes. Ze pleitte ook voor een onderzoek naar de mogelijkheid van huurteams in alle gemeenten en ze wil het SNF-keurmerk voor particuliere verhuurders verplichten.

Download

Voor de lijn Zwolle-Groningen/Assen wil ze frequente, snellere en meer betrouwbare treinverbindingen.