CE Delft onderzocht op welke manier klimaatdoelen voor 2030 en 2050 behaald kunnen worden, met en zonder extra windmolens op land en zonneparken, en wat de afwegingen zijn tussen de verschillende CO2-vrije energiebronnen. 

Volgens de onderzoekers zijn er in 2030 voldoende mogelijkheden voor energieproductie en –import om de klimaatdoelen te halen. Ook zonder wind op land. Voorwaarde is wel dat er extra wordt ingezet op zonnepanelen op daken en de import van waterstof.

In 2050 zijn er voldoende binnenlandse energiebronnen om te voorzien in de eigen elektriciteitsvoorziening, vooral als kernenergie wordt meegerekend. Daarvoor is wel tijdelijke opslag van energie nodig, conversie van overschotten in elektriciteit en productie met regelbare waterstofcentrales. 

Voor de totale energievraag, dus ook het gebruik van bijvoorbeeld waterstof in industriële processen, ligt volgens de onderzoekers de keuze voor tussen import van waterstof en windmolens op land.  

Wat betreft zon, is het niet efficiënt om meer dan 100 GW op te wekken op dak, infrastructuur of veld. De overschotten kunnen volgens de opstellers van het rapport beter worden omgezet naar waterstof. 

Afname energie-vraag industrie

In het onderzoek heeft CE Delft niet meegewogen dat de energiebehoefte van energie-intensieve industrie kan krimpen. Industrie die zich in Nederland heeft ontwikkeld vanwege de lage gasprijs, kan met waterstof goedkoper produceren in landen met veel zon. 

CE Delft heeft gerekend met de zogeheten vollasturen die nu gelden. Dat is de hoeveel MegaWatt elektriciteit geproduceerd kan worden per turbine. Met nieuwe turbines worden hogere opbrengsten behaald. Ook is het aannemelijk dat het aandeel wind op de Noordzee tot 2050 verder toeneemt. 

'Windenergie op zee goedkoper'

Het onderzoek is gedaan in opdracht van Stichting Windalarm en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Die zijn fel tegen de komst van meer grote windmolens op land, maar steunen de klimaatdoelen wel. 

‘Megawindturbines horen om gezondheidsredenen (o.a. geluid) niet thuis binnen minimaal 1500 meter van woningen’, stelt Stichting Windalarm op haar site. ‘Het huidige RES-beleid zorgt voor het uitstrooien van winturbines over het land zonder dat daar een heldere visie inzake Ruimtelijke Ordening aan ten grondslag ligt.’ 

De stichting wil dat Nederland vooral inzet op windenergie op zee. ‘Dat is ook nog een stuk goedkoper voor de belastingbetaler daar wind-op-zee geen subsidie meer nodig heeft in tegenstelling tot wind-op-land.’