Gedeputeerde Christophe van der Maat: 'In de afgelopen maanden hebben we met de betrokken partijen de gemaakte afspraken verder uitgewerkt in een compleet programma en een bijpassende organisatiestructuur. We gaan op een nieuwe manier met elkaar samenwerken, waarbij we samen de verantwoordelijkheid nemen voor de bereikbaarheid van de regio. We committeren ons aan de opdracht om de genoemde knelpunten aan te pakken en stellen er geld voor beschikbaar, maar bepalen nu nog niet voor alle onderdelen precies op welke manier we die deelopgaven gaan aanpakken. Zo kunnen we meer rendement halen uit onze investering dan bij de gebruikelijke aanpak, waarbij vooraf maatregelen voor een lange termijn worden geprogrammeerd en waarbij iedereen zijn eigen project uitvoert.'

Deelopgaven

Het programma ‘Bereikbaarheid Zuid-Nederland’ bestaat uit een integraal pakket van maatregelen op zowel het hoofd- als onderliggend wegennet, en betreft inzet van nieuwe technieken op het gebied van smart mobility én de uitbreiding van infrastructuur. 'De deelopgaven vormen samen een compleet bereikbaarheidspakket en hebben dus een sterke samenhang, zowel inhoudelijk als procesmatig. Voordeel van dit integrale programma is dat we ook knelpunten kunnen aanpakken die bij het Rijk geen prioriteit hadden. De A67 is binnen onze aanpak een belangrijk onderdeel, maar kwam niet op het knelpuntenlijstje van de minister voor. Nu gaan we daar toch een onderzoek naar een oplossing en mogelijke verbreding starten', aldus Van der Maat.

Het programma bestaat uit de volgende deelopgaven:

  • ITS/Smart Mobility: grootschalige ontwikkeling en toepassing van Intelligente Transport Systemen (ITS)
  • InnovA58: verbreding A58 naar 2x3 rijstroken op A58 tussen Eindhoven-Tilburg en St. Annabosch-Galder, inclusief innovaties op het gebied van onder meer ITS, energie en milieu
  • Slimste oplossing A58 Tilburg-Breda: Living Lab met toepassing van ITS en mobiliteitsdiensten
  • MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheike: verkenning naar oplossingen met zowel inzet van smart mobility als verbreding naar 2x3 rijstroken
  • MIRT-Onderzoek A2 Randweg Eindhoven: monitoring naar doorstroming op de Randweg voor mogelijk vervolg in MIRT-onderzoek
  • MIRT-Onderzoek A2 Weert-Eindhoven: uitvoeren probleemanalyse en onderzoek naar oplossingen voor zowel korte als lange termijn
  • N279 toekomstbestendig uitvoeren: toepassing van smart mobility, ongelijkvloerse kruisingen, omleiding Zijtaart, nieuwe aansluiting A50 en optionele omleiding Dierdonk
  • Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant: uitwerking akkoord door regio om doorgaand verkeer in de driehoek Eindhoven-Helmond-Veghel naar A67-A50-N279 te verplaatsen

1 miljard euro

Gedeputeerde Van der Maat: 'Naast de snelle aanpak van bestaande knelpunten op het netwerk van infrastructuur starten we samen met de partners een Living Lab om innovaties voor de toekomst van mobiliteit mogelijk te maken. We passen waar mogelijk smart mobility-oplossingen toe en maken nieuwe innovaties samen met kennisinstellingen en marktpartijen in de praktijk mogelijk.'

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen voor om 347,45 miljoen euro beschikbaar stellen uit het Spaar- en Investeringsfonds voor de uitvoering van het totale programma. Dit is budget dat in de vorige bestuursperiode gereserveerd was voor de aanleg van De Ruit Eindhoven. Het Rijk draagt 580 miljoen euro aan het programmabudget bij, de provincie Limburg 7 miljoen en het bedrijfsleven 40 miljoen, waarmee in totaal een programmabudget van circa 1 miljard euro beschikbaar is. De nieuwe en intensieve manier van samenwerken met publieke en private partners in het programma, met een eigen programmabudget, vraagt om een nieuwe set van afspraken over rollen en verantwoordelijkheden: de governancestructuur.

Schuiven met middelen

Een programmaraad met daarin onder andere de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden mobiliteit van Noord-Brabant en Limburg en vertegenwoordigers van regionale overheden en marktpartijen, is verantwoordelijk voor de sturing op het complete programma en neemt besluiten over de inhoud, planning en financiën van de deelopgaven. Van der Maat: 'We gaan werken met een programmabudget waarin alle partners een aandeel inbrengen. De nieuwe programmaraad besluit over de besteding van programmabudget binnen de gemaakte afspraken over de deelopgaven om zo het meeste waar voor ons geld te krijgen. Dit maakt het mogelijk om binnen het programma met de middelen te schuiven als dat meer resultaat oplevert. Maar bij fundamentele veranderingen van de inhoud en de doelen van het programma blijft toestemming van Provinciale Staten en de Tweede Kamer vereist.'

Provinciale Staten bespreken het voorstel op 10 juni en de Tweede Kamer behandelt het op 23 juni in het AO MIRT.