‘Dit voorbereidingsbesluit stelt provincie en gemeenten in staat om maximaal te sturen op nieuwe locatie-ontwikkelingen, zorgvuldig en meervoudig ruimtegebruik, de economische en maatschappelijke meerwaarde van de bedrijven en een zorgvuldige landschappelijke inpassing’, zegt gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte. 

Volgens de gedeputeerde is de ruimtevraag van grootschalige logistiek ongeveer de helft van de totale ruimtevraag aan bedrijventerreinen in Brabant. Eind 2021 spraken de provincie en gemeenten al af om de ontwikkeling van grootschalige logistiek op ongewenste locaties te beperken. Na onderzoek door gemeenten naar geschikte locaties en regionale afspraken in december 2022, is de beperking met het voorbereidingsbesluit nu officieel van kracht

Derde Brabantse bedrijventerreinen gewild als vestigingslocatie 

Uit onderzoek van Stec Groep bleek dat ongeveer een derde van de Brabantse bedrijventerreinen voor marktpartijen interessant is als vestigingslocatie voor grootschalige logistiek. Volgens de definitie van het adviesbureau is sprak van XXL-centra als deze groter zijn dan 25.000 vierkante meter.

Op iets minder dan de helft van de interessante locaties is dergelijke grootschalige logistiek ongewenst, vinden de provincie en gemeenten. Het gaat om locaties waar bijvoorbeeld niet de benodigde infrastructuur aanwezig is, of waar gemeenten liever andere functies als wonen of vestiging van midden- en kleinbedrijf zien. 

Per gemeente zijn nu specifieke bedrijventerreinen aangewezen waar vestiging van nieuwe grootschalige logistiek nog mag. In sommige gevallen gaat het niet om het gehele terrein, maar om een deelgebied waar grootschalige logistiek mogelijk blijft. 

‘Goed voor leefbaarheid en economie’ 

Volgens wethouders uit Brabant draagt het voorbereidingsbesluit bij aan een duurzaam vestigingsklimaat in de regio. ‘Door vast te leggen op welke bestaande bedrijventerreinen grote logistieke bedrijven zich mogen vestigen, en daarmee dus ook waar niet, voeren gemeenten en provincies samen de regie op leefbaarheid en blijft de economische keten in stand’, zegt wethouder Bertje van Stiphout van Nuenen. 

Met een voorbereidingsbesluit sorteert een provincie voor op een wijziging van de verordening ruimte. Een voorbereidingsbesluit kan maximaal twee jaar van kracht zijn. 

Naar verwachting komt de landelijke overheid aan het einde van dit kwartaal met beleid over de bouw van grootschalige logistiek. Ministers Micky Adriaansens (EZK), Hugo de Jonge (VRO) en Mark Harbers (IenW) en de provincies werken hier samen aan.