‘We hebben vijftien rapporten van vijftien Natura 2000-gebieden waarin we onderzoeken wat de staat is van de natuur. In de rapporten staat dat er een verslechtering te zien is in alle gebieden’, zegt de Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers tegen Radio 1

‘Verzuring, bemesting en verdroging hebben een negatief effect op de gebieden en dat heeft weerslag op wat in de gebieden leeft.’ Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, zal de natuur totaal verschralen, stelt de provincie. 

De verplichte Europese natuurdoelen worden met de huidige maatregelen niet behaald, zegt het provinciebestuur. Daarom geeft Noord-Brabant voorlopig geen nieuwe vergunningen af voor activiteiten in een straal van 25 kilometer rondom de Natura 2000-gebieden. 

Bouw, infra, boeren en energie 

Het gaat om alle projecten die stikstof uitstoten. Getroffen worden bouw en infra, agrarische activiteiten, maar ook energieprojecten waar tijdelijk sprake kan zijn van uitstoot. ‘Als het netto-effect daarvan nu een negatieve invloed heeft op onze natuurgebieden, kunnen wij daar tijdelijk geen vergunning voor verlenen.’ 

De provincie heeft niet gewacht op toetsing van de nieuwe Ecologische Autoriteit. Die beoordeelt of de juiste ecologische informatie beschikbaar is voor de onderbouwing van besluiten over beschermde natuur. Volgens Roijackers zijn de rapporten al opgesteld volgens de nieuwste inzichten. 

Verzwaard beheer natuurgebieden 

De provincie benadrukt dat de vergunningsverlening tijdelijk is gestopt. Er wordt nu gekeken welke maatregelen nodig zijn om de natuur te verbeteren. ‘Maatregelen die je kunt nemen zijn onder meer stikstof wegnemen, water toevoegen en verzwaard beheer in gebieden zelf’, zegt Roijackers.  

De gedeputeerde gaf op de radio aan dat landbouwactiviteiten een negatief effect kunnen hebben, maar dat er al aan oplossingen wordt gewerkt. ‘We zijn al bezig met groen-blauwe landbouw en kijken hoe we in die gebieden perspectief kunnen bieden.’ 

Het gaat daarbij ook over het verlagen van de stikstofdepositie van bronnen buiten het gebied. Dat kan de provincie niet alleen en Roijackers roept het Rijk op om snel meer duidelijkheid te geven op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw. 

Zolang niet duidelijk is welke maatregelen nodig zijn, blijft onbekend wanneer de Omgevingsdiensten in Noord-Brabant weer vergunningen kunnen afgeven. 

De Natuurdoelanalyses zijn gemaakt in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Op 1 juli 2023 moet het Brabants Programma Landelijk Gebied gereed zijn. Andere provincies kampen met dezelfde problemen.