Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem moet de domeinen mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe digitale instrumenten voorzien. Dat moet het stedelijk functioneren verbeteren en verduurzamen, en daarmee het toekomstig verdienvermogen van Nederland versterken.

Het ecosysteem investeert in ‘intelligente toepassingen’, ‘versnelde kennisopbouw’ en ‘vertrouwde data-ontsluiting’ tussen de deelnemende partijen. ‘Op maatschappelijk verantwoorde wijze’, aldus het ecosysteem in een persbericht over de toewijzing.

Beleid, investeringen in het fysieke domein en informatietechnologie worden in samenhang ingezet. Voorzieningen in werk, onderwijs en zorg moeten daardoor beter bereikbaar worden: slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing worden met behulp van het ecosysteem versneld.

Concreet biedt het ecosysteem mogelijkheden om bijvoorbeeld deelmobiliteit slimmer te organiseren. Denk daarbij aan gebieden waar de parkeernorm verlaagd wordt, omdat binnenstedelijk nieuwe woningen worden gebouwd. Minder parkeergelegenheid heeft direct invloed op de verkoopbaarheid van woningen, het rendement op investeringen, het woongenot, verplaatsingsmogelijkheden en het vestigingsklimaat.

In het coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2030 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende zeven jaar moet de CO2-uitstoot met minimaal 55 procent zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen, zoveel mogelijk binnen de bestaande bebouwing.

Dit vraagt om publiek-private samenwerking en om coördinatie tussen Rijk en medeoverheden, en de maatschappelijk verantwoorde inzet van informatietechnologie, schrijft het ecosysteem in het persbericht. ‘Op die manier bieden de transities kansen om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de brede welvaart te bevorderen.’

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK.