De tafel raadt aan om de communicatie te specificeren per doelgroep en per situatie, dus bijvoorbeeld voor mensen die dicht bij een beek wonen of akkerbouwers die gewassen telen in de uitwaarden. Waterschappen en gemeenten zouden een grote rol moeten krijgen in het voorbereiden van hun burgers en bedrijven op extreme wateroverlast.  

Het Rijk moet ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via het platform Ons Water. Dit platform maakt een toolbox die per doelgroep handvatten geeft: waar loopt hun gebied tegenaan, hoe ze voorzorgsmaatregelen kunnen nemen en wat ze kunnen doen bij wateroverlast. 

De beleidstafel adviseert om in het waterbeleid het meerlaagsveiligheidsdenken centraal te zetten. Naast de drie lagen waarin al werd gewerkt (preventie, gevolgbeperking en crisisbeheersing), voegt de beleidstafel daar twee lagen aan toe: waterbewustzijn en herstel. 

De 21 adviezen uit het rapport op een rij: 

 1. Vergroot het waterbewustzijn met lokale en doelgroepgerichte communicatie en educatie;

 2. Verken de mogelijkheden van een verplicht waterlabel voor gebouwen;

 3. Versterk de sponswerking van het landschap;

 4. Maak de aanpak van normering wateroverlast meer risicogericht;

 5. Werk toe naar juridisch instrumentarium ‘Ruimte voor kleine wateren’;

 6. Benut kansen integrale aanpak rivierverruiming en dijkversterking;

 7. Verken de verbeteringsmogelijkheden voor prioritering in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP);

 8. Actualiseer de modellen en statistiek achter het waterveiligheidsinstrumentarium;

 9. Maak de samenhang tussen het hoofdwatersysteem en het regionaal systeem inzichtelijk;

 10. Start bovenregionale stresstesten en deel opgedane kennis in het platform 'Wateroverlast Nederland in Kaart';

 11. Voer de bovenregionale stresstesten uit met voorgestelde rolinvulling;

 12. Zet in op een normering gevolgbeperking tegen schade of uitval voor belangrijke functies en leg rollen en verantwoordelijkheden vast;

 13. Maak extreme neerslag een risico in de risicomanagement-systemen voor vitale processen en versterk de bijbehorende coördinatie;

 14. Betrek spelers en ken elkaar in de keten voor een optimale crisisvoorbereiding in het regionale watersysteem;

 15. Onderzoek de mogelijkheden voor het verder ontwikkelen van verzekeringen voor klimaatgerelateerde schade;

 16. Verken de mogelijkheden voor klimaatrobuust herstel in verzekeringsvoorwaarden;

 17. Maak herstel van schade aan infrastructuur klimaatrobuust;

 18. Versterk de aanpak van klimaatadaptatie op meerdere schaalniveaus;

 19. Voer grensoverschrijdende stresstesten uit;

 20. Vergroot de gemeenschappelijke kennisbasis op bestuurlijk en ambtelijk niveau;

 21. Pas nieuwe concepten toe in de uitvoeringsprogramma’s. 

Om de uitvoerbaarheid van de aanbevelingen van de beleidstafel te borgen, zijn uitvoeringsscans gedaan door de organisaties waar een groot deel van de actiepunten belanden. Dit geldt voor Rijkswaterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Daaruit blijkt dat de uitvoeringscapaciteit onder druk staat omdat er al veel op partijen afkomen.  

Afgesproken is om in onderling overleg knelpunten te signaleren en op te lossen. Een ambtelijk regieteam moet het proces ondersteunen en helpen de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren.