Den Bosch. Foto: Elco van Berkel / iStock

In Den Bosch is verduurzaming bedrijventerrein vliegwiel voor brede uitdagingen

De gemeente 's-Hertogenbosch werkt samen met de ondernemers van het bedrijventerrein Rietvelden de Vutter aan de verduurzaming van hun bedrijventerrein. De aanwijzing als Grote Oogst-terrein door de provincie Noord-Brabant is een vliegwiel om oplossingen voor de energietransitie, klimaatadaptatie, stikstofreductie en circulariteit te verkennen. Met de ondernemersvereniging Rietvelden de Vutter (RIVU) als partner is een plan van aanpak uitgewerkt met vier concrete actielijnen.

Kern van de aanpak is een gebiedsgerichte benadering. Er wordt een ‘klantreis energiebesparing’ met een op uitvoering gericht stappenplan ontwikkeld, waar bedrijven eenvoudig en doelgericht mee aan de slag kunnen. Ook wordt in kaart gebracht welke verduurzamingsmaatregelen generiek en schaalbaar zijn en collectief kunnen worden uitgevoerd.

De basis voor een grootschalige aanpak van de energietransitie wordt gelegd met een laadstation voor het opladen van batterijen, een laadplein voor e-trucks, een digitaal energieplatform en een gesloten distributiesysteem.

Groen en klimaatbestendig

Aan de hand van een gebiedspaspoort wordt bepaald wat nodig is om als bedrijventerrein in 2030 groen en klimaatbestendig te zijn. Ook wordt er een modulair Klimaatadaptatieplan opgesteld voor het aanbrengen van groene gevels en daken bij bestaande panden en het ontstenen van privaat terrein. Een betere bereikbaarheid voor fietsers is onderdeel van de duurzame mobiliteitsaanpak.

Circulaire economie

Om te komen tot minimaal 10 procent afname van primaire afvalstoffen wordt een reststromen-analyse uitgevoerd, om de waardevolste reststromen op het bedrijventerrein te identificeren. Via matchmaking om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, worden kansrijke matches opgewerkt?tot een businesscase en/of investeringsbeslissing.

Zowel gemeente, ondernemersvereniging als provincie investeren in deze verduurzamingsaanpak. De ondernemersvereniging heeft hiervoor een parkmanager aangesteld die samen met de projectleider van de gemeente het plan van aanpak aanstuurt. Bedrijventerrein Rietvelden Vutter wordt met deze aanpak het voorbeeldproject voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch voor gebiedsgerichte verduurzaming.

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen