Groeiende winkelleegstand en structurele veranderingen in het consumentengedrag zetten de retailsector onder druk. Momenteel staat 7,8% van de totale winkelvoorraad in de provincie Utrecht leeg. Door recente ontwikkelingen binnen de retailsector is het onvermijdelijk dat dit percentage nog behoorlijk zal stijgen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de consument en de sector zelf, maar ook voor de leefbaarheid en het functioneren van steden en dorpen. Om deze reden startte de provincie Utrecht het Retailplatform, waar alle betrokken partijen elkaar treffen om kennis te delen en samen tot nieuwe oplossingen te komen. Op die manier kunnen kansen worden gecreëerd en benut.

Instrumenten

Gedeputeerde Bart Krol; ‘Het veiligstellen van een prettige leefomgeving met gezonde winkelkernen zie ik door het bovenregionale karakter ook als een taak van de provincie. Daarom zet de provincie een rem op nieuwe ontwikkelingen buiten bestaande winkelgebieden. Maar daarmee zijn we er nog niet. De vraag hoe we omgaan met winkelgebieden die nog wel groeikansen hebben in relatie tot gebieden die juist moeten krimpen tot geconcentreerde winkelgebieden, moeten we in gezamenlijkheid oppakken. Ik ben daarom blij dat markt en overheid elkaar in dit platform weten te vinden.’

Gezamenlijke bereidheid

Tijdens deze eerste retailbijeenkomst was het identificeren van kansrijke ontwikkelgebieden en concentratiegebieden het centrale thema. Vragen die vervolgens aan de orde kwamen, waren: Hoe gaan we vervolgens met deze gebieden om? Hoe en wie zijn hierbij aan zet? Wie bepaalt wat hier nog wel mag en wat niet? En hoe houden we een gezond winkelcentrum in de kleine kernen?

Frank Quix, Managing Director van Q&A Research & Consultancy, is enthousiast over het initiatief van de provincie Utrecht. ‘Het is goed om te zien dat alle betrokken partijen in de provincie de gezamenlijke problematiek onder ogen willen zien. Zij zijn bereid met elkaar op zoek te gaan naar oplossingen voor het in stand brengen of houden van vitale winkelgebieden. Het is uniek dat op deze bijeenkomst alle partijen zijn vertegenwoordigd en aangeven elkaar nodig te hebben.'

Opbrengst

Bart Krol is tevreden over deze eerste bijeenkomst. ‘We hebben een mooie opbrengst opgehaald. De belangen voor provincie, gemeenten, vastgoedeigenaren en retailers zijn verschillend. Toch geven zij aan elkaar nodig te hebben om tot een oplossing te komen. Ook is geconcludeerd dat ook andere stakeholders moeten worden betrokken, zoals horeca, culturele instellingen en bewoners zelf. Alle partijen hebben hier aangegeven dat een gezamenlijke strategie nodig is. In oktober komt het platform voor de tweede keer bij elkaar en zal meer ingezoomd worden op concrete ontwikkel- en concentratiegebieden.