De komende twee jaar wordt in totaal 200 miljoen euro uit het Klimaatfonds gebruikt om de aanleg van warmtenetten in de gebouwde omgeving te stimuleren. Dat gebeurt via de Maatschappelijke Investeringssubsidie Warmtenetten. Volgend jaar is 130 miljoen beschikbaar, de overige 70 miljoen is bedoeld voor 2024. Hoe het geld precies over projecten wordt verdeeld, is nog niet bekend. 

Volgens het ministerie van EZK is de MIW hard nodig: ‘Het huidige financieel instrumentarium is voor veel projecten echter onvoldoende voor een positieve business case en deze projecten worden daarom niet verder ontwikkeld.’  

Er zijn nu ongeveer 450.000 woningen in Nederland aangesloten op een warmtenet, blijkt uit cijfers van Natuur en Milieu. Vooral in grotere steden neemt het aantal woningen dat is aangesloten op een warmtenet toe. Warmtenetten zijn vooral efficiënt in dichtbevolkte wijken, waar de huizen dicht op elkaar staan. 

Een twaalftal geselecteerde warmtenetten krijgt daarnaast via het Nationaal Groeifonds subsidie voor het afdekken van de onrendabele top voor een ‘vliegwieleffect’. Daarnaast krijgt ook een zestal (technologische) innovaties subsidie, zodat deze in warmtesystemen toegepast kunnen worden met als doel opschaling.