‘Het is belangrijk dat het ‘startpakket’ duidelijke kaders en voorwaarden stelt voor water en bodem’, schrijft de Unie in haar document. Provincies moeten worden aangespoord om in hun plannen voldoende aandacht te besteden aan klimaatadaptatie, ruimte voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast en droogte. 

Ook moet de waterkwaliteit in de plannen worden geborgen. ‘Om de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor 2027 te halen, moeten de plannen in het landelijk gebied bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit, schrijft de Unie. Dat gaat volgens de waterschappen voor ál het wateroppervlaktewater van landbouwgebieden. 

De Unie van Waterschappen wijst op het belang om (ver) vooruit te kijken en de lange termijn verwachtingen en -ontwikkelingen mee te nemen bij de inrichting van de ruimte in de grote verbouwing van Nederland. Water en bodem zijn daarin onmisbaar. 

‘Waterschappen en boeren betrekken’ 

Om toe te zien op voldoende aandacht voor water en bodem, willen de waterschappen vanaf het begin worden betrokken bij de uitvoering van de ruimtelijke ordening. Ook de landbouwsector is volgens hen een belangrijke partner voor de provincie. Deze sector heeft volgens de waterschappen recht op perspectief en moet worden betrokken bij de transitie van het landelijke gebied.  

’De focus van de gebiedsgerichte aanpak moet liggen op het tot stand brengen van de nodige maatregelen om de natuur te verbeteren, de waterbeschikbaarheid te vergroten en waterkwaliteitsdoelstellingen te halen’, aldus de Unie van Waterschappen. 

De Unie van Waterschappen noemt ook de noodzaak voor actief grondbeleid door de Rijksoverheid: ‘Een grondbank is cruciaal voor de landbouw: deze geeft vrijkomende grond uit voor het extensiveren en verplaatsen van bedrijven van boeren die graag door willen én voor de natuur.’  

In oktober levert het Rijk twaalf startpakketten aan de provincies met kaders en randvoorwaarden. Zij moeten provincies helpen bij het uitvoeren van landelijke programma's, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), woningbouw en Regionale Energiestrategie (RES). Zij zijn allemaal verbonden door de NOVEX.  

In oktober starten alle provincies met het ontwikkelen van hun plannen. Zij hebben daarvoor tot juli volgend jaar.