De woningbouw zal zich wat het college van B&W betreft concentreren rond de beide havens op Stadsblokken en het bedrijventerrein bij de Praets op Meinerswijk. Wethouder Ron König: 'Arnhem heeft een unieke kans om het gebied Stadsblokken-Meinerswijk weer een stap verder te brengen. De gebiedsvisie uit 2012 vormt daarvoor nog steeds het uitgangspunt. Hoewel woningbouw geen expliciet doel was van deze gebiedsvisie vindt het college dat er op beperkte schaal ruimte is voor woningbouw. Door woningbouw te concentreren op een paar plekken kan er een flinke hoeveelheid aaneengesloten natuur bijkomen.'

Maximaal 20.000 m2 bebouwd

In het stuk dat het college nu ter vaststelling aanbiedt aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dat maximaal  20.000 m2 van het gebied bebouwd mag zijn. Dat is nog geen procent van de totale oppervlakte van het gebied. In april 2012 is de gebiedsvisie Stadsblokken-Meinerswijk, na een uitgebreid burgerparticipatietraject, vastgesteld. De uitvoering van deze visie is opgesplitst in twee fasen. De eerste fase, die bijna is afgerond, bestaat uit het ruimte geven aan de rivier, het realiseren van een recreatief netwerk en het beleefbaar maken van cultuurhistorie. Deze eerste fase vindt plaats in het gebied dat in eigendom is van de overheid.

De tweede fase wordt, zoals vastgelegd in de gebiedsvisie, overgelaten aan particulier initiatief en betreft onder meer het realiseren van een recreatief en cultureel programma. De grootste particuliere grondeigenaar in het gebied, KondorWessels (KWP), heeft dit initiatief genomen en het plan 'De Eilanden 2.0' gepresenteerd. Ook initiatiefgroep Kloppend Stadshart heeft een plan opgesteld voor het gebied als uitwerking van de gebiedsvisie.

Ruimtelijke principes

De afgelopen periode heeft de gemeente gesprekken gevoerd met diverse belanghebbenden, zoals grondeigenaar KWP en verschillende bewoners- en belangengroepen. De input van deze gesprekken is zoveel mogelijk verwerkt in het stuk dat het college nu aanbiedt aan de gemeenteraad. De ruimtelijke principes worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die er mogelijk in april een besluit over kunnen nemen. De ruimtelijke principes vormen de opmaat naar een bestemmingsplan dat, als alles volgens planning verloopt, in het voorjaar van 2017 kan worden vastgesteld.