Met de verberding van de A27 bij het Amelisweerd minister Mark Harbers van IenW fileproblemen oplossen. De verbreding gaat ten koste van honderden bomen op het landgoed. Ook wil de minister de A12 bij de Ring Utrecht onder handen nemen en extra rijstroken toevoegen.

Om al de ingrepen mogelijk te maken, is stikstofruimte nodig. Die zoekt het kabinet in het deels of volledig beëindigen van de activiteiten van elf boerenbedrijven, staat in het vernieuwde Tracébesluit. Het gaat onder meer om zes bedrijven in de buurt van Natura 2000- gebied de Veluwe.

‘Voor in ieder geval vijf habitattypen binnen Natura 2000-gebied Veluwe zijn significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelen niet uit te sluiten. Om deze effecten te mitigeren, is binnen 25 kilometer van Natura 2000-gebied Veluwe gezocht naar één of meerdere bedrijven die stikstofdepositie veroorzaken en die bereid zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken’, schrijft de minister in het Tracébesluit.

Ook bij Natura 2000-gebieden Binnenveld, Oostelijke Vechtplassen, Naardermeer, Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Botshol worden boeren (deels) uitgekocht. De bedrijven gaan dicht of verminderen hun activiteteiten op het moment dat de snelwegen opengaan.

Alternatief plan en bezwaar

De infraplannen van de minister zijn zeer controversieel. Vooral de verbreding van de A27 bij Amelisweerd en bijbehorende bomenkap stuiten op weerstand, van de gemeente en provincie Utrecht en van bewoners. Of de plannen doorgaan, is nog niet honderd procent zeker. De regio Utrecht werkt op dit moment aan een alternatief plan. ‘Als het alternatief gelijkwaardig is, kan het Tracébesluit worden gewijzigd’, aldus minister Harbers in een brief aan de Kamer.

Bovendien loopt er nog een procedure tegen een eerdere versie van de plannen bij de Raad van State. Zolang deze procedure loopt, is realisatie van de plannen niet aan de orde, aldus Harbers. Ook over het vernieuwde besluit kunnen belanghebbenden een beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.