Het woningbouwplan voor Delversduin zorgde voor landelijke ophef, nadat de rechtbank in Haarlem het plan van tafel had geveegd. De provincie Noord-Holland had een natuurvergunning afgegeven, in de veronderstelling dat er voldoende stikstofruimte vrijkwam door snelheidsverlaging op de snelwegen.  

Omwonenden stapten daarop naar de rechter. Zij stelden met succes voor de rechtbank dat het gebruikmaken van ruimte door snelheidsverlagingen niet garandeert dat woningbouw het naastgelegen duinreservaat niet zal aantasten. De rechter ging daarin mee en vernietigde de vergunning. Dat blokkeerde plannen van het kabinet om met snelheidsverlaging bouwprojecten op gang te brengen. 

Bestemmingsplan wel akkoord 

De bezwaarmakers hadden ook een procedure lopen bij de Raad van State. Daar voerde de gemeente Bergen het bestemmingsplan op, waar voor een andere, interne saldering is gekozen om de stikstofuitstoot te compenseren. Het komt er op neer dat de gronden werden gebruikt als grasland dat bemest en gemaaid werd door agrariërs. Dat stopt en daardoor ontstaat stikstofruimte. De natuurbescherming is daardoor voldoende gewaarborgd, volgens de Raad van State. Initiatiefnemer BPD hoeft dan ook geen nieuwe vergunning vanuit de Wet natuurbescherming aan te vragen. 

Door de uitspraak van de Raad van State is het bestemmingsplan voor Delversduin onherroepelijk. Initiatiefnemer BPD kan nu de omgevingsvergunningen voorbereiden. Daarna kan de gemeente starten met het bouwrijp maken van de grond. De planning is dat er in 2023 gestart kan worden met het bouwrijp maken en dat in 2026 alle woningen gerealiseerd zijn.  

Er liep nog een hoger beroep tegen de uitspraak van de Haarlemse rechter, maar die is niet meer nodig. 

02-08-2022: Informatie over intern salderen toegevoegd