‘Door de coronacrisis is het belang van groen in de woonomgeving voor gezondheid en welzijn van mensen extra manifest geworden’, schrijven de onderzoekers in het rapport. Ze spraken met een groot aantal gemeenten. Die hebben groen beter in het vizier dan het Rijk. Niet heel gek, zeggen de onderzoekers. ‘Ministeries maken beleid op hoofdlijnen. Keuzes voor typen groen moeten op lokaal niveau gemaakt worden: dit is veelal maatwerk.’ 

Uit het onderzoek komt naar voren dat kennis over de wijze waarop baten van groen tot stand komen nog grotendeels ontbreekt. In het verlengde hiervan wordt de vertaling van gezondheidsambities op hoofdlijnen naar groenmaatregelen in de praktijk nog lastig gevonden. 

De ministeries zetten vol in op functiecombinaties, zoals een kinderspeelplek met biodiverse randen, maar dat knelt soms in de gemeenten. ‘De druk op groen is groot, het spanningsveld omtrent het combineren van functies is er door corona niet minder op geworden. Ook begrijpen bewoners meer natuurlijk beheer niet altijd.’ 

Gemeentegroen en Rijksambtenaren  

Volgens de onderzoekers valt op dat ministeries goed samenwerken op het gebied van groen. ‘De NOVI is hierbij relevant: het is de eerste integrale nationale beleidsvisie om de grote maatschappelijke opgaven op te pakken.’ Wel worstelen de Rijksambtenaren nog met hun rol ten opzichte van gemeenten, volgens de onderzoekers. 

Waar minder goed wordt samengewerkt, en waar ook de gemeenten weinig mee bezig zijn, zijn de risico’s van groen voor de gezondheid, zoals allergieën (pollen), plagen en infectieziekten. Het denken daarover staat bij het Rijk nog in de kinderschoenen en ligt in gemeenten bij uitvoeringsorganisaties, stellen de onderzoekers vast. 

De onderzoekers geven van dat er nog veel wetenschappelijke kennis mist. Zo is wel veel onderzoek gegaan naar de relatie tussen groen en hittestress, maar is weinig te vinden over de invloed van contact met natuur op het menselijke microbioom, en dan specifiek de darmflora. Ook naar de invloed van groen in de woonomgeving en de sociale contacten en samenhang in de buurt is nog relatief weinig onderzoek gedaan.