Het officiële besluit om samen met Vattenfall het tracé Rijswijk-Leiden aan te leggen viel op 11 juli 2022, waarmee Gasunie nu een finale investeringsbeslissing heeft genomen. Dit tracé sluit aan op het eerste tracé van Rotterdam naar Den Haag, met warmte afkomstig van de Rotterdamse Haven.

Er was nog een gat in de businesscase, maar daarvoor is in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is financiële dekking gevonden. Het geld komt uit middelen die al voor het warmtetransportnet gereserveerd stonden. 

‘Het positieve besluit voor beide tracés vormen een betekenisvolle stap voor de klimaatdoelen van de gebouwde omgeving’, schrijft minister Jetten in de Kamerbrief. ‘Op termijn kunnen hiermee ongeveer 120.000 woningen van (duurzame) warmte worden voorzien. Dat levert een CO2- reductie op van zo’n 0,18 megaton per jaar.’ 

Door een verslechterde financiële situatie bij Warmtebedrijf Rotterdam trok de partij zich terug als initiële afnemer van het tracé naar Leiden. Dit liet een gat achter van 22,5 miljoen. Vattenfall is nu dus de nieuwe afnemer. 

Belangrijke bouwstenen warmtetransportnet 

De minister laat de Tweede Kamer weten dat het tracé naar Den Haag door Gasunie naar verwachting in 2025 is afgerond. De vertakking naar de regio Leiden zal dan twee jaar later zijn gerealiseerd. Zij vormen ‘belangrijke bouwstenen in het volledige integrale ontwerp van het Zuid-Hollandse warmtetransportnet’, aldus Jetten. 

Sinds 2019 zet het Rijk zich samen met onder andere Gasunie, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en gemeenten in de Leidsche en Haagse regio in om het warmtetransportnet te realiseren.  

De Kamerbrief volgt op een motie van Kamerleden Bontenbal (CDA) en Stoffer (SGP) met het verzoek tot maximale inspanning om het project tot een positief besluit te brengen.