‘Wat vorig jaar in Limburg, maar ook in België en Duitsland is gebeurd, hopen we niet meer mee te maken’, zegt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat). ‘Dit is echter geen vanzelfsprekendheid, omdat er grenzen aan de maakbaarheid van het watersysteem zitten. Daarom hebben we in het coalitieakkoord 300 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen in de beekdalen van zijrivieren van de Maas, zodat we Limburg beter kunnen beschermen tegen weersextremen’  

In het programma is afgesproken dat de capaciteit van de afvoer van beken en zijrivieren vergroot wordt. Daarbij wordt meer rekening gehouden met de waterhuishouding bij de inrichting van de ruimtelijke ordening. Er wordt onder meer gekeken naar het hoofdsysteem met de Maas. Extra focus ligt op het regionale watersysteem met daarin zijrivieren en beken. Vooral hier is volgens Limburgse overheden behoefte aan een gezamenlijke visie. 

Gedeputeerde Lia Roefs: ‘Door middel van aanpassingen in het watersysteem en in de ruimtelijke ordening is het mogelijk om de kans op overstromingen, zoals we die in de zomer van 2021 hebben ervaren, te verkleinen. We werken samen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op extreme weergebeurtenissen en wateroverlast.’ 

Actueel waterbeeld in een app 

De bestuursovereenkomst is donderdag in Valkenburg aan de Geul ondertekend door het Rijk, de provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Het eerste jaar na de watercrisis van 2021 hebben de betrokken overheden evaluaties en studies uitgevoerd. De resultaten worden met het nieuwe programma vertaald naar concrete verbetermaatregelen. Zo is er een actueel waterbeeld beschikbaar en wordt een bestaande waterstandenapp geoptimaliseerd. 

Met de app kunnen inwoners op elk moment de waterstand in hun directe omgeving in de gaten houden. Daarnaast is ook internationale samenwerking opgezocht: door een financiële impuls vanuit Interreg worden er extra meetpunten voorbij de grens geplaatst om zo eerder te kunnen waarschuwen voor wateroverlast.  

Bewoners nemen zitting in ‘Waterraad’ 

Voor bewoners is een belangrijke rol weggelegd om mee te denken over maatregelen en klimaatadaptieve oplossingen. Zij worden actief betrokken in het programma, onder andere via een uitnodiging om deel te nemen aan een ‘waterraad’ die wordt samengesteld uit diverse doelgroepen.  

Deze raad staat straks in contact met de Regionale Actietafel van WRL. Hierin zijn de provincie Limburg, het Waterschap Limburg en vier Limburgse gemeenten vertegenwoordigd. Zij moeten het programma de juiste richting in sturen, aldus de partijen zelf. 

Volgens programmamanager Theo Reinders zal het programma tien tot vijftien jaar nodig hebben voordat optimale waterveiligheid geboden kan worden. ‘Met dit programma gaan we dat realiseren. Vandaag, één jaar na dato, hebben we niets te vieren, maar vooral veel te doen.’