In totaal investeert het kabinet 900 miljoen euro extra in de Regio Deals. Met de vierde tranche is 284 euro gemoeid. De Rijksinvesteringen moeten goed worden gespreid over Nederland en de regio’s co-financieren hun deal. Kern bij de deals is een integrale aanpak, waarbij de regionale overheden, kennis- en culturele instituten, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen een een aanpak opstellen. Die moet passen bij de uitdagingen en de identiteit van het gebied.

‘We staan in Nederland met elkaar voor grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, kansengelijkheid, klimaat, bestaanszekerheid, gezondheid, onderwijs, natuur en biodiversiteit, en veiligheid. Opgaven, die in elke regio anders tot uiting komen. Elke regio is immers uniek, heeft een eigen verhaal, identiteit en kansen’, schrijft BZK-minister Hanke Bruins Slot in een brief aan de Kamer.

‘Het is belangrijk om oog te hebben voor de specifieke opgaven en ontwikkelmogelijkheden per gebied en om de ontwikkeling van stad en landelijk gebied in samenhang te beschouwen. Daarvoor zijn stad, regio en Rijk samen verantwoordelijk, omdat ze bij het oplossen van deze vraagstukken ook afhankelijk van elkaar zijn', aldus Bruins Slot.

De regioaanpakken moeten uiteindelijk bijdragen aan een betere brede welvaart in de betreffende gebieden. Daarbij is het volgens de minister belangrijk dat de regio’s ‘scherpe keuzes’ maken over hoe zij de brede welvaart willen bevorderen, op basis van een helder beeld van de regionale opgaven.

Ook moeten de regio’s helder maken hoe het aanpakken van een opgave als werkgelegenheid of toegang tot wonen precies bijdraagt aan het welzijn van de inwoners van de regio. De minister baseert zich bij deze criteria op onderzoek door het Planbureau van de Leefomgeving.