Sinds 2015 organiseerde het interbestuurlijke programma Agenda Stad van het ministerie van BZK bijna 30 City Deals. De deals moeten steden helpen met stdelijke opgaven als de energietransitie, armoede en digitalisering. Hierbij wordt gezocht naar innovatieve processen en technologische toepassingen.

Vijftig middelgrote steden (M50), tien grote plattelandsgemeenten (P10) en tachtig kleine gemeenten (K80) riepen Agenda Stad op om die aanpak ook voor hen beschikbaar te maken. Op het VNG-congres in Hoorn werd dinsdag bekendgemaakt dat die stap nu gezet wordt: naast de City Deals zullen ook Town Deals worden opgezet.

‘We verbreden onze City Deal-aanpak door samen met middelgrote- en kleine gemeenten te verkennen hoe innovatie op proces, aanpak en beleid bevorderd kunnen worden. In nauwe samenwerking met onder andere de VNG en Platform31, identificeren we opgaven die opgepakt kunnen worden, zoals: aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, vitale gemeenschappen en (dorps)kernen en bereikbaarheid van voorzieningen en zorg’, zegt Frank Reniers, programmamanager Agenda Stad.

Ondersteuning aan kleine gemeente

In de Town Deals zullen gedeelde inhoudelijke opgaven en de opzet van de samenwerking worden uitgewerkt. Zij zullen in veel opzichten lijken op de City Deals, maar wel worden afgestemd op de kleinere gemeenten. Omdat dzee vaak beperktere capaciteit en middelen hebben om te cofinancieren, zullen zij door Agenda Stad extra worden ondersteund in het leren van praktijkvoorbeelden. Samen zullen de gemeenten en private partijen kijken naar een slimme uitvoering van de Town Deals.

Reniers: 'Hulpvragen worden gematched aan meedenk- en doekracht van experts en doeners uit het publieke, private en kennisdomein. Met deze ‘impactpool’ committeren we verschillende organisaties en rijksambtenaren om als het ware naast de gemeente en haar inwoners te gaan staan en samen te experimenteren en leren in concrete, door de gemeente aangedragen projecten.'

De eerste Town Deal zal naar verwachting in dit najaar worden ondertekend en in oktober van start gaan. Town Deal Sterke Streken richt zich op het op gang brengen van 'innovaties voor de woningmarkt', het 'intelligent inrichten van lokale voorzieningen' en het 'vergroten van economisch zelfbewustzijn'.

Volgens Reniers is deze volgende stap in twee richtingen voordelig. Met de Town Deals wordt de kennis van Agenda Stad niet alleen toegankelijk voor kleinere gemeenten, ook het leerveld van het Rijk wordt ermee vergroot.