Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening woensdag aan de Tweede Kamer stuurden. 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), blijft nog altijd hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding. Gemeenten en provincies worden met de taak om asielzoekers op te vangen nu medeverantwoordelijk. Verder kijkt het kabinet naar de mogelijkheid om, als laatste redmiddel, ook een aanwijzingsbevoegdheid te introduceren als blijkt dat dat nodig is. Gemeenten die geen bijdrage leveren aan de gezamenlijke aanpak van de opvang, kan dan medewerking afgedwongen worden. 

Behoefte aan stabielere opvang 

Nieuwe opvanglocaties zijn nog altijd hard nodig. Sinds de zomer vorig jaar zijn er al meer dan 17.000 opvangplekken gerealiseerd, maar dat is nog niet genoeg. De verschillende partijen die nu elke dag eraan werken om nieuwe asielzoekers op te vangen, kunnen dit niet langer volhouden, aldus het Rijk. Daarom is er behoefte aan ruimere en stabielere asielopvang. 

Een stabielere asielopvang betekent niet alleen het evenwichtig verspreiden over Nederland, maar ook het wendbaar maken van het systeem, zodat COA-locaties beter mee kunnen bewegen met de schommelingen van de instroom van asielzoekers en bezetting van asielopvangplekken. 

Uitstromen naar huisvesting 

Momenteel wordt ongeveer een derde van de opvangplekken bezet gehouden door mensen met een verblijfsvergunning. Omwille van zowel de druk op de asielopvang, als ook hun eigen integratie, is het van belang dat zij uitstromen naar huisvesting in de gemeente. Gemeenten werken daar hard aan, maar het huisvestingstempo van statushouders is niet voldoende om de taakstelling inclusief achterstanden in te halen.  

Minister de Jonge heeft de provincies daarom verzocht het interbestuurlijk toezicht te verscherpen en te versnellen bij gemeenten met achterstanden. Het Rijk zal gemeenten bijstaan met verschillende ondersteuningsmaatregelen. Ook komt er een Task Force die het transformeren van gebouwen naar woningen en het realiseren van meer flexwoningen moet versnellen. 

Verder heeft het kabinet bekeken wat de mogelijkheden zijn binnen de bestaande juridische kaders. Daaruit zijn enkele opties gekomen op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo zou het COA, als alle vergunningen er zijn, een eigen pand in gebruik kunnen nemen zonder eerst een bestuursovereenkomst te sluiten met de gemeente, zoals nu gebruikelijk is. Een andere mogelijkheid is dat het Rijk het proces van de benodigde vergunningverlening naar zich toe trekt.