Het programma Regio’s aan de Grens volgt het afgeronde Actieplan Bevolkingsdaling en het programma Grensoverschrijdende Samenwerking op met een nieuwe vorm. Aan de hand van vier sporen zet het kabinet hiermee in op de versterking van grensregio’s.

Via het programma komt extra aandacht voor grensregio’s waar brede welvaart en leefbaarheid het sterkst onder druk staan en waar de meeste ontwikkelkansen liggen voor grensoverschrijdende samenwerking. Bij de voorbereiding van beleid, kijkt het Rijk naar de werking in een specifieke regio. Zogenaamde grenseffecten, hindernissen die ontstaan door verschillend beleid in buurlanden, worden daarbij in het beleid meegenomen.

Bestaande afspraken met de regio’s Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen en Wallonië worden doorontwikkeld. Het kabinet zet in deze volgende fase de samenwerking met zowel Duitsland als België versterkt door. Dit gaat over thema’s zoals veiligheid, de arbeidsmarkt en grensoverschrijdende mobiliteit.

Tot slot zal het kabinet de grensregio’s actief ondersteunen met kennis en innovatie. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie met regionale planbureaus zoals het Fries Sociale Planbureau en door de regionale monitor Brede Welvaart van het CBS. Dit helpt volgens het kabinet bij het kiezen van een juiste aanpak en het monitoren van resultaten bij grensprojecten.

Nieuwe Regio Deals

Minister Bruins Slot: ‘Met Rijk, gemeenten, provincies, ondernemers en buurlanden zetten we in op sterke regio’s aan de grens. Daarnaast stelt het kabinet 900 miljoen euro beschikbaar voor het sluiten van nieuwe Regio Deals die ook in de grensregio’s gesloten kunnen worden. Juist deze tijd laat zien hoe belangrijk het is om als buurlanden in het belang van onze inwoners samen te werken en op te trekken.’

Voor de zomer stuurt minister Bruins Slot een brief waarin wordt toegelicht hoe het proces om te komen tot Regio Deals wordt ingericht. Eind 2022 is de afronding gepland voor de selectie en besluitvorming rond de nieuwe Regio Deals uit de vierde tranche, zodat Rijk en regio’s de eerste deals begin 2023 kunnen sluiten.

Samenwerking tussen het Rijk en grensregio’s gebeurt al op verschillende manieren. Een voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking met Noordrijn-Westfalen met behulp van een Grenslandagenda. Ook heeft het Rijk dertig Regio Deals lopen met onder andere Zuidoost Drenthe, Oost-Groningen, Parkstad Limburg en Zeeuws-Vlaanderen.