Belangrijke aanleidingen voor de alliantie, en waar veel gemeenten meer mee te maken krijgen, zijn de bevolkingsgroei en toename van verkeersdrukte. Verdichting biedt bouwkansen, maar is ook complex. Het negenpuntenplan moet de gemeenten concrete handvatten bieden, en waarde bieden voor de collegevormingen na de gemeenteraadsverkiezingen. Ook economische groei en klimaatvriendelijk vervoer komen aan bod.  

1. Houd de spreiding van mobiliteit vast 

De coronaperiode leerde ons al dat niet iedereen op dezelfde momenten de weg op hoeft, door reizigers te stimuleren te reizen op rustige momenten. De alliantie vraagt gemeenten om het goede voorbeeld te geven met flexibele werk- en openingstijden, en om ook organisaties op te roepen om dit aan te houden. Mobiliteitsaanbieders kunnen helpen door drukte en reismogelijkheden inzichtelijker te maken. 

2. Zorg bij woningbouw voor passende mobiliteit 

Zorg dat er geen woningen worden gebouwd zonder onvolledig mobiliteitsplan. Hierbij tipt de alliantie het gebruik van een mobiliteitstoets die direct deel uitmaakt van woningbouwopgaven, en het benutten van OV-assen. ‘Neem in de toets ook goederenstromen mee en faciliteer dit met duidelijke logistieke routes, (flexibele) laad- en losplekken in woonwijken, multifunctionele pick-up points en pakketkluizen in woontorens.’ 

3. Investeer in verkeersveilige mobiliteit 

Het aantal verkeersongevallen stijgt, vooral binnenstedelijk. De alliantie pleit naast het veilig inrichten van de wijken daarom ook voor het waar mogelijk scheiden van verkeersstromen, of het afdwingen van een rijsnelheid van maximaal 30 kilometer per uur. ‘Denk ook aan gerichte voorlichting en training aan ouderen die steeds meer en langer actief blijven in het verkeer, aan veilige bevoorradingsroutes en aan handhaving.’ 

4. Investeer in mobiliteitshubs voor personen en goederen en zet in op MaaS 

Hubs bieden een makkelijke overgestapt op OV en deelmobiliteit. Door dit te combineren met innovaties zoals MaaS, krijgen mensen meer keuzemogelijkheden en worden ze flexibeler in hun reis. Volgens de alliantie bieden mobiliteitshubs tevens economische en sociale kansen, zoals boodschappen en ontmoetingsplekken. Ook de bouwlogistiek en nul-emissievoertuigen hebben baat bij hubs, door af te lossen en op te laden. 

5. Mobiliteit is voor iedereen 

Om vervoersarmoede tegen te gaan, en mensen meer deel te laten nemen aan de samenleving, roept de alliantie gemeenten op om meer mogelijkheden voor inwoners te bieden. Dit door samen met aanbieders van mobiliteit passende producten en diensten te bieden voor iedere inwoner. ‘Denk bijvoorbeeld aan het tegen gereduceerd tarief gebruik laten maken van het OV door mensen met een kleinere portemonnee. Of aan het organiseren van meerijddiensten voor mensen zonder eigen vervoer.’ 

6. Benut de ontwikkeling naar nul-emissie vervoer 

‘Investeer in tank- en laadinfrastructuur voor personen- en goederenvervoer, om meer koers te zetten naar emissievrij vervoer.’ Daarmee doelt de alliantie ook op de mogelijkheid van voertuigen om energie terug te leveren aan het net. Andere mogelijkheden zijn ‘nul-emissie’- businesscases voor bijvoorbeeld doelgroepenvervoer, of het bieden van privileges aan nul-emissievoertuigen, zoals het toestaan van dergelijke voertuigen op busbanen. 

7. Maak gebruik van nieuwe technieken voor een optimaal verkeersmanagement 

Dit is de afgelopen jaren al flink toegenomen. Voorbeelden hiervan zijn slimme verkeerslichten, die opstoppingen communiceren of voorrang kunnen geven. Idealiter werken gemeenten hiertoe samen op regionaal niveau, aldus de alliantie. 

8. Ga in gesprek over het OV van de toekomst. 

Met het ‘OV van de toekomst’ wijst de alliantie ook naar de samenhang met doelgroepenvervoer, taxivervoer, deelmobiliteit en de fiets, zodat het steeds aantrekkelijker wordt om vervoermiddelen te combineren. ‘Ook is er oog nodig voor het creëren van structureel hogere budgetten en extra capaciteit.’ 

9. Investeer in beheer en onderhoud en in een aantrekkelijke openbare ruimte 

Op veel infrastructuur kan niet nog langer worden bezuinigd. Dit met mogelijk onveilige situaties tot gevolg. Met de reservering van 1,25 miljard euro per jaar vanuit het Rijk, tipt de alliantie ook voor het aantrekkelijker maken van de looproutes, en betere aanrijroutes naar OV-stations. 

Samenwerkingsverband van 24 partijen 

De Mobiliteitsalliantie is een samenwerkingsverband van inmiddels 24 partijen, opgericht om te blijven werken aan nieuwe, slimmere mobiliteitssystemen die de bewegingsvrijheid van Nederland verbeteren. Een greep uit de partijen bevat Keolis, Fietsersbond, NS, BOVAG en Schiphol-NKC.