In de brief van vrijdag 1 april staat onder meer dat ze boeren bij Natura2000-gebieden wil verleiden om te stoppen. Daarvoor wil ze extra veel geld uitrekken. In het uiterste geval wordt bedrijfsbeëindiging afgedwongen. ‘Inmiddels lopen met zestig bedrijven in de agrarische sector gesprekken over bedrijfsbeëindiging’ 

Dat is maatwerk, zei de minister. ‘Die gesprekken worden echt aan de keukentafel gevoerd.’ Daarbij hebben de provincies een grote rol. Ze benadrukte dat het uitgangspunt vrijwilligheid is. ‘Maar we moeten de doelen wel halen.’ Ze wil boeren eventueel ook overhalen om over te gaan tot natuurinclusieve landbouw en veeteelt. De provincies hebben daar een grote rol in.  

In het hoofdlijnendebat in de Vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroegen Kamerleden zich onder meer af hoelang dat proces van praten en eventueel onteigenen duurt, terwijl bouwprojecten op halt staan. Zou het een oplossing zijn om de kritische depositiewaarde (kdw) te verlagen, vroegen onder meer BBB, SGP, CDA en ChristenUnie zich af.  

Ook vroegen Kamerleden zich af of het niet teveel over boeren gaat. Nee, zei minister Van der Wal. ‘We zetten in op een evenredige bijdrage van alle sectoren.’ Toch blijkt dat bij de agrarische sector wel de grootste opgave zit. Een grote vervuiler als Tata sluiten, zet nauwelijks zoden aan de dijk. ‘Volgens de RIVM is de gemiddelde bijdragen van Tata aan de depositie in Natura-gebieden maar 0,12 procent.’ Bovendien is Tata al bezig met maatregelen, waardoor de uitstoot in 2025 flink zou moeten dalen, aldus de minister. 

Landbouwgrond en woningbouw 

In de commissievergadering benadrukte minister Van der Wal nogmaals dat het stikstofplan echt alleen gaat over het verbeteren van de natuur. Caroline van der Plas van BBB betwijfelt dat. Ze stelde dat het alleen gaat om landbouwgrond voor woningen. ‘Daar is absoluut geen sprake van’, reageerde de minister. ‘We hebben ons gewoon te houden aan de uitspraak van de Raad van State, die zegt: de staat van de natuur moet beter’, aldus de minister.  

‘Als er al verkaveld wordt, dan gaat dat via de Grondbank. Daar zit geen enkele motivator in die gericht is op woningbouw. Een tweede punt: wij gaan er niet over. Bestemmingsplannen gaan via de gemeente en wij hebben gemeenten geen enkele opdracht gegeven om zich te richten op woningbouw.’  

De minister moest nog wel door het stof over een lijst van top-100 ammoniakuitstoters. Die bleek niet correct. Een aantal veehouderijen is onterecht op de lijst terechtgekomen. ‘Een menselijke fout’, verklaarde minister. De lijst is alleen gebruikt bij de beantwoording op Kamervragen. Het RIVM werkt aan een nieuwe lijst.