Uit de GOO blijkt dat het Rijk veel meer vluchtelingen verwacht. Opvang lukt niet langer via de gebruikelijke structuren. Daarom krijgen burgemeesters nu via het noodrecht de wettelijke taak om te voorzien in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Daar valt onder: onderdak, een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, recreatieve en educatieve activiteiten, een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en de eventuele betaling van buitengewone kosten (zoals kosten voor schoolvervoer). 

Verder richt de vernieuwde GOO meer aandacht op minderjarige vluchtelingen, de registratie en inschrijving van vluchtelingen, het leefgeld, onderwijs en de richtlijnen omtrent Corona. Ook benoemt het rapport verschillende hygiëne-checklists voor bij de opvanglocaties. Dit zijn namelijk niet altijd bestaande gebouwen, maar soms ook schepen of tijdelijke bouwsels zoals een tent of noodgebouw. 

De kosten die alle circa 340 gemeenten en veiligheidsregio’s maken voor de opvang van Oekraïners worden door het kabinet volledig vergoed. Dat wordt in de nieuwe versie dan ook bevestigd door Verzekeraars Centraal Beheer (Achmea), Melior en AxaXL.  

De nieuwe maatregelen zijn een volgende stap in de vluchtelingencrisis. Eerder vroeg het Rijk aan veiligheidsregio’s in drie fases zo’n 50.000 plaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar te stellen. Dit is bovenop de toch al propvolle opvang voor asielzoekers. In de praktijk betekent dit het openen van hotels en leegstaande panden voor vluchtelingenopvang. In de eerste versie van de GOO werd al aandacht besteed aan onder meer de ruimtelijke invulling van zo’n gemeentelijke opvang.  

Handreiking GOO 

De Handreiking GOO is opgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) samen met de ministeries VWS, OCW, SZW, BZK, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere partners buiten de Rijksoverheid. Het is enkel bedoeld als hulprichtlijn. Vaak zullen situatie in gemeenten en locaties verschillen.  

Voor burgers die overwegen om een vluchteling uit Oekraïne tijdelijk in huis op te nemen is op 25 maart ook een Handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO) gepubliceerd. De verschillende Handreikingen zullen vaker worden geactualiseerd. De tweede versie valt hier te lezen.