Letterlijk verzoekt Koffeman de regering in de motie ‘haar publiekrechtelijke bevoegdheden te gebruiken op zodanige wijze dat uitvoering van het bestemmingsplan dat in de vestiging van het Meta-datacenter voorziet, juridisch niet mogelijk zal zijn totdat mede in het kader van de Nationale Omgevingsvisie, is vastgesteld dat die vestiging niet strijdig is met het rijksbeleid’.

Opvallend is dat in de toelichting op de motie niet wordt ingegaan op de megawinst die anti-datacentrumpartijen Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie (CU) vorige week woensdag 16 maart realiseerden (67,8 procent van de stemmen) waarmee inmiddels een overgrote meerderheid van de raad tegen de komst van het datacentrum is. De tekst van de motie dateert van een dag daarvoor (15 maart).

De twee partijen hebben aangegeven alles in het werk te zullen stellen om het proces voor de komst van het datacenter naar Zeewolde te doorbreken. Ze zouden echter ook hebben aangegeven het bestemmingsplan niet van tafel te willen vegen, dat in december met een meerderheid van 11 stemmen voor en 8 tegen democratisch is vastgesteld. Inmiddels is de stemverhouding in het voordeel van de tegenstanders veranderd met 14 van de 19 zetels voor Leefbaar en de CU. Wel hebben ze aangegeven bij andere overheden luid en duidelijk te zullen laten weten dat de situatie in Zeewolde is veranderd.

Eerdere motie

Vanmiddag schaarden de fracties van GroenLinks, D66, Fractie-Nanninga, PvdA, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD, FVD, Fractie-Otten, SGP en 50PLUS zich achter de motie. De fracties van VVD en CDA stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig. In een eerdere motie op 21 december, die eveneens werd aangenomen, verzocht Koffeman de regering al het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) de opdracht te geven de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacentra op te schorten, tot het moment dat een nieuwe kabinetsvisie voor ruimtelijk datacenters gereed is.

Op woensdag 16 februari gaf Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) deels uitvoering aan die motie. Dat deed hij met een voorbereidingsbesluit waarin de vergunningverlening van voor de bouw van nieuwe grootschalige datacentra wordt opgeschort in afwachting van de uitwerking van de datacenterparagraaf uit het coalitieakkoord. Het datacenter in Zeewolde viel daar echter niet onder, omdat de gemeente Zeewolde volgens de minister al een vergunning heeft afgegeven.