In het kader van het convenant, dat vanmiddag in Heerlen werd beklonken, zoeken ALDI en de 8 samenwerkende gemeenten in Parkstad naar plekken om overtollige, 'dode' vierkante winkelmeters uit de markt te nemen om daarmee het evenwicht op de markt te herstellen. ALDI is bereid daar een bijdrage aan te leveren. Omgekeerd helpt de regio Parkstad ALDI met het zoeken naar toekomstige locaties die voldoen aan de vestigingsstrategie van ALDI én passen binnen de gestelde beleidskaders voor het regionale winkellandschap, waaraan ALDI zich confirmeert.

Gedeputeerde Hans Teunissen: 'Ik daag andere regio’s in Limburg uit om het voorbeeld van Parkstad te volgen’

Tot nog toe stonden de wensen van ALDI soms haaks op het beleid van de overheid. 'Kernpunten uit de vestigingsstrategie van ALDI zijn: een goede bereikbaarheid, voldoende parkeerplaatsen en een uniforme uitstraling en winkelinrichting. Potentiële nieuwe locaties die aan deze eisen voldoen, lagen vaak aan de randen van de kernen of in het buitengebied, met het risico op leegstand in de stadscentra tot gevolg', zegt Martin de Beer, voorzitter van de Bestuurscommissie Economie & Toerisme van Parkstad.

'Parkstad zet met haar Retailstructuurvisie juist in op clustering van winkels, het tegengaan van nieuwe winkels op ongewenste locaties en het terugbrengen van de winkelvoorraad in vierkante meters. Daarmee willen we de regionale winkelstructuur, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau versterken.'

ALDI investeert 'miljoenen'

Maar ook ALDI heeft alle belang bij een toekomstbestendige winkelstructuur. Vanwege de effecten van de bevolkingsdaling, de koopafvloeiing naar het buitenland en het verouderde filialenbestand oriënteert het Duitse bedrijf zich op nieuwe, toekomstbestendige winkelvestigingen in Parkstad en wenst het deze 'in nauwe afstemming met de acht samenwerkende gemeenten uit Parkstad' te realiseren. ALDI zegt bovendien toe de komende jaren 'miljoenen' te investeren in winkelvestigingen, waarbij 'heel nadrukkelijk wordt gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit', staat te lezen in een gezamenlijk persbericht van ALDI en Parkstad.

Marc Houppermans, directeur ALDI Roermond BV: 'Parkstad is voor ons een belangrijk verzorgingsgebied en wij willen daarom duurzaam investeren in deze krimpregio. Niet alleen door het realiseren van toekomstbestendige ALDI-locaties, maar ook door een bijdrage te leveren aan het terugdringen van overbodige vierkante meters en een impuls te geven aan de openbare ruimte.'

In dialoog met andere retailers

Martin de Beer van Parkstad Limburg noemt de overeenkomst 'een uniek resultaat' dat 'dankzij de open dialoog en de intensieve regionale samenwerking' tot stand is gekomen. Het convenant vormt volgens hem de basis voor gesprekken met de andere supermarktketens. Ook de provincie Limburg en MKB Parkstad zijn zeer te spreken over het succes in Parkstad. Gedeputeerde Hans Teunissen: 'ALDI is een belangrijke keten die in heel Limburg actief is. De vernieuwende aanpak in Parkstad verdient alle lof. Enerzijds omdat wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden, anderzijds omdat afwegingen op regionaal niveau worden gemaakt. Ik daag andere regio’s in Limburg uit om het voorbeeld van Parkstad te volgen.’

Tibert Lagarde, voorzitter van MKB Parkstad, onderschrijft het belang van samenwerking tussen overheden en marktpartijen in de detailhandelssector. 'Dit is een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Samen zoeken naar toekomstbestendige locaties, waarbij marktinitiatieven worden gefaciliteerd binnen de beleidskaders van de overheid en misschien nog wel belangrijker: er wordt geïnvesteerd in het versterken van de regionale winkelstructuur in Parkstad.'